Publicerad 8 januari 2024

Informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna

SKR har genomfört en kartläggning av vilken information kommunerna behöver ta del av från Arbetsförmedlingen (AF). Uppgifterna gäller personer inskrivna hos AF och som ansöker om ekonomiskt bistånd eller får arbetsmarknadsinsatser från kommunen.

Kartläggningen har fokuserat på den information som kommunens handläggare idag efterfrågar från Arbetsförmedlingen främst genom att ringa till myndighetstelefonen.

Kartläggning av informationsförsörjningsbehov inom ekonomiskt bistånd med tillhörande
arbetsmarknadsprocesser Pdf, 3 MB.

Det finns inte möjlighet att få ta del av några uppgifter om en individ direkt vid ett sådant telefonsamtal. Arbetsförmedlingen behöver alltid göra en sekretessprövning först och återkommer sedan genom att motringa via kommunens huvudväxel.

Det görs två försök med motringning, och om Arbetsförmedlingen inte lyckas nå handläggaren skickas svaret via post till kommunens officiella postadress. Alla ärenden hanteras i turordning och det kan i många fall ta tid innan handläggaren får svar.

Webbformulär hos Arbetsförmedlingen

Sedan kartläggningen genomfördes har Arbetsförmedlingen utvecklat ett webbformulär som handläggaren kan fylla i för att bli uppringd och ta emot informationen enligt samma process som beskrivs ovan. Syftet med formuläret, som finns att till gå här, är att minska väntetiden som kan uppstå i telefonkön för att initiera sin fråga.

Webbformulär, Arbetsförmedlingen

Processen skulle förenklas med en digital tjänst

De identifierade informationsmängderna avser sådan information som är nödvändig för kommunens handläggare att ta del av för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Eftersom informationen behöver inhämtas med regelbundenhet skulle processen förenklas om informationen struktureras och förmedlas av en digital tjänst. Tjänsten SSBTEK används idag av kommunerna för att via sina verksamhetssystem hämta information från statliga myndigheter och organisationer, bland andra från Arbetsförmedlingen.

Det saknas i dagsläget lagstöd för lämna ut den önskade informationen digitalt. En utredning har nyligen tillsatts av regeringen "Förbättrat informationsutbyte och en mer ändamålsenlig lagreglering för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten". Den har bland annat i uppgift att lämna förslag på hur informationsutbytet mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer kan förbättras för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Utredningen ska även lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningen Förbättrat informationsutbyte och en mer ändamålsenlig lagreglering för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Utöver denna utredning, som ska redovisa sitt uppdrag i juni 2025, pågår en rad andra initiativ på nationell nivå som handlar om att förbättra informationsutbytet i det offentliga. SKR följer fortsatt frågan aktivt. Målet är att dessa initiativ sammantaget ska bidra till en bra lösning för kommunerna.

Överblick av efterfrågade informationsmängder från Arbetsförmedlingen

Observera att dessa uppgifter idag endast går att få via telefonsamtal och samtyckeshantering.

Aktivitetsrapport

Önskad informationsmängd

Aktivitetsrapporten innehåller information om sökta arbeten och andra aktiviteter som den arbetssökande genomfört för att få ett jobb.

Anledning till varför kommunen behöver informationen

För att kunna bedöma om personen står till arbetsmarknadens förfogande, vilket är ett krav som behöver uppfyllas för att ha rätt till bistånd, behöver handläggare kunna ta del av innehållet i aktivitetsrapporten.

Aktivitetsrapporten innehåller information om sökta arbeten och andra aktiviteter som den arbetssökande genomfört för att få ett jobb. Informationen behövs också för att kunna erbjuda kompletterande insatser vid behov.

Anledning till beslut

Önskad informationsmängd

Information om varför ett beslut har fattats, det vill säga motiveringen eller anledningen till det beslut som har fattats om att till exempel dra in eller reducera en ersättning.

Anledning till varför kommunen behöver informationen

Informationen kan ha inverkan på vilket bistånd personen har rätt till. Om ett beslut har fattats på grund av ogiltig frånvaro är det inte säkert att personen alls har rätt till bistånd.

Om personen varit sjuk kan annan ersättning för den egna försörjningen som sjukpenning vara aktuellt. Alla andra ersättningar måste vara sökta innan rätten till ekonomiskt bistånd träder in.

Anledning till utskrivning
från Arbetsförmedlingen

Önskad informationsmängd

Information om en individ har skrivits ut från Arbetsförmedlingen. Är individen inte längre inskriven på Arbetsförmedlingen? Har individen själv skrivit ut sig eller är det Arbetsförmedlingen som beslutat att individen ska skrivas ut?

Anledning till varför kommunen behöver informationen

Om en person själv har skrivit ut sig kan rätten till bistånd ifrågasättas, eftersom hen då inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Det kan också behövas ett omtag gällande planeringen, kanske är inte den här personen arbetsför och behöver annat stöd från kommunen.

Arbetspraktik

Önskad informationsmängd

Information om individen är berättigad till arbetspraktik.

Anledning till varför kommunen behöver informationen

Arbetspraktik är till för den som behöver skaffa sig arbetslivserfarenhet och på så sätt öka sina chanser att få jobb. Personen kan själv behöva ansvara för att hitta en praktikplats och kommunen kan i så fall hjälpa personen med detta. För att kunna erbjuda sådant stöd och göra en planering behöver handläggaren denna information.

Beslut om anvisning

Önskad informationsmängd

Om en individ har fått beslut om anvisning, och i så fall till vilken tjänst eller leverantör samt under vilken period beslutet gäller.

Anledning till varför kommunen behöver informationen

I program som till exempel Rusta och matcha erbjuds en person stöd av Arbetsförmedlingens leverantörer och man väljer själv leverantör. För att kommunens planering om stöd mot självförsörjning inte ska krocka med Arbetsförmedlingens behöver kommunen denna information.

Funktionsnedsättningskod

Önskad informationsmängd

Information om det finns en registrerad funktionsnedsättningskod.

Anledning till varför kommunen behöver informationen

Om en funktionsnedsättningskod finns registrerad påverkar det vilka insatser och vilket stöd personen har rätt till. Det är viktigt att fånga upp detta så fort som möjligt för att komma överens om en möjlig planering mot självförsörjning och erbjuda personen adekvat stöd samt ställa rimliga krav för rätten till bistånd. Det finns många stödinsatser som kommunen kan erbjuda.

Förbrukade dagar i JOB:en

Önskad informationsmängd

Information om hur många dagar personen har förbrukat i jobb- och utvecklingsgarantin.

Anledning till varför kommunen behöver informationen

Den som ingår i jobb- och utvecklingsgarantin och erhåller ersättningen aktivitetsstöd i högst 450 dagar. Kommunens handläggare behöver veta hur många dagar som förbrukats och hur många som finns kvar både för att kunna bedöma rätten till bistånd och för att kunna planera framåt.

Om personen får en insats genom kommunen under pågående jobb- och utvecklingsgaranti riskerar hen att förlora rätten till aktivitetsstöd.

Handlingsplan

Önskad informationsmängd

Information om innehållet i individens handlingsplan.

Anledning till varför kommunen behöver informationen

I handlingsplanen ska Arbetsförmedlingen bland annat ange arbetssökandets inriktning, arbetssökandes skyldigheter och planerade aktiviteter. För att bedöma om en person står till arbetsmarknadens förfogande behövs denna information.

Informationen behövs även för att vid behov kunna utforma en kompletterande planering hos kommunen, för att uppnå ett arbetssökande på heltid.

Historik programbeslut

Önskad informationsmängd

Information om individens historiska planerade aktiviteter och programbeslut.

Anledning till varför kommunen behöver informationen

För att undvika att göra om en sådan planering och erbjuda sådana insatser som man redan har prövat behöver handläggaren veta hur planering och stödet har sett ut tidigare. Detta är av stor vikt för att kunna stötta personen till egen försörjning så snart som möjligt och undvika fler misslyckanden i form av att erbjuda insatser som tidigare inte varit verksamma.

Information om inkommen ansökan

Önskad informationsmängd

Information om individen har lämnat in en ansökan om stöd eller ersättning.

Anledning till varför kommunen behöver informationen

För att ha rätt till bistånd behöver man ha uttömt alla andra möjligheter till försörjning. Till exempel behöver man ha sökt alla andra ersättningar som man kan ha rätt till. Det är därför relevant att veta om ansökan om ersättning har gjorts och om ersättning är att vänta inom kort. Vilka ersättningar som har sökts kan också säga något om vilket stödbehov personen har och vilken planering som blir aktuell.

Information om komplettering av inkommen ansökan

Önskad informationsmängd

Information om Arbetsförmedlingen har begärt att personen ska inkomma med kompletterande uppgifter till sin ansökan och om personen har lämnat sådan komplettering

Anledning till varför kommunen behöver informationen

Om handläggaren endast får reda på att personen har ansökt om en ersättning ger det inte hela bilden. Det finns behov av att också veta om personen har ombetts komplettera sin ansökan och om hen har gjort det.

Om personen inte har kompletterat sin ansökan enligt begäran kan det ifrågasätta rätten till ekonomiskt bistånd. Individen kan också behöva hjälp från kommunen att få till en komplett ansökan.

Planeringssamtal

Önskad informationsmängd

Datum för nästa inplanerade planeringssamtal.

Anledning till varför kommunen behöver informationen

Kommunen behöver veta när planeringen ska följas upp hos Arbetsförmedlingen. Detta för att kommunen ska kunna anpassa sin planering utifrån den som Arbetsförmedlingen har med individen och erbjuda adekvata och kompletterande insatser. Vid behov av samplanera är det värdefullt att veta när uppföljning ska ske.

Programbeslut

Önskad informationsmängd

Information om vilka aktiviteter som ingår i personens programbeslut samt aktiviteternas omfattning, det vill säga om dessa avser heltid.

Anledning till varför kommunen behöver informationen

Om kommunen kan se att Arbetsförmedlingens planering för individen faktiskt upptar 100 % behöver de inte kontakta Arbetsförmedlingen för att samplanera och sparar då tid för samtliga parter. Om det däremot inte uppgår till 100 % så behöver kommunen göra en planering med individen för resterande tid.

Rätt till SIUS

Önskad informationsmängd

Information om personen har rätt till SIUS (särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd).

Anledning till varför kommunen behöver informationen

En dokumenterad funktionsnedsättning kan ge möjlighet till detta stöd när man söker jobb eller när man är ny på en arbetsplats. För att kommunens handläggare ska utforma en ändamålsenlig planering för personen behövs denna information, både för att det inte är rimligt att ställa samma krav som på en ordinarie arbetssökande när sådant stödbehov finns och för att kunna anpassa kommunens planering utifrån detta. Vid en samplanering är det viktigt att veta att den här möjligheten till stöd finns.

Informationsansvarig

  • Annika Londono Öst
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.