Publicerad 10 november 2022

Hälsofrämjande etablering för nyanlända

Projektet Hälsofrämjande etablering har stöttat nyanlända med ohälsa/funktionsnedsättning på vägen mot arbete eller studier under etableringsprocessen. Det har resulterat i metodstöd som kan fungera som stöd och inspiration.

Arbetssätt och metoder för hälsofrämjande etablering

Inom ramen för projektet Hälsofrämjande etablering har metodstöd arbetas fram lokalt. De beskriver de arbetssätt och metoder som har testats i respektive delprojekt. Metodstöden innehåller exempelvis en beskrivning av målgruppen, medverkande aktörer, förutsättningarna för arbetet, genomförandet av metoden och dess resultatet samt reflektioner om tillvägagångssättet.

Syftet är att metodstöden ska bidra till inspiration och stöd i arbetet med att testa och utforma insatser för målgruppen utifrån lokala förutsättningar.

Det är sex metodstöd inom följande områden: identifiering och kartläggning, vägledning, hälsa, arbetsnära insatser, samverkan samt övrigt.

Metodstöd - identifiering och kartläggning (PDF) Pdf, 1 MB.

Metodstöd - vägledning (PDF) Pdf, 2 MB.

Metodstöd - hälsa (PDF) Pdf, 1 MB.

Metodstöd - arbetsnära insatser (PDF) Pdf, 1 MB.

Metodstöd - samverkan (PDF) Pdf, 2 MB.

Metodstöd - övrigt (PDF) Pdf, 1 MB.

Lärande exempel från arbetet lokalt

Projektet har samordnats nationellt, och arbetet har bedrivits i Umeå, Gävle, Nacka/Värmdö, Eskilstuna, Växjö och Malmö. Det har tagits fram filmer och presentationer som kortfattat beskriver arbetet i delprojekten.

Lärdomar från arbetet med Hälsofrämjande etablering lokalt

Samverkan för en hälsofrämjande etablering

Projektet riktade sig till nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget och tros ha någon form av ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Syftet var att identifiera, stödja och stärka nyanlända på deras väg mot arbete eller studier. Det startade i december 2017 och avslutades i mars 2021. 

Nationell slutrapport Hälsofrämjande etablering (PDF) Pdf, 2 MB.

Hälsofrämjande etablering var ett samverkansprojekt som drevs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. SKR var projektägare och projektet medfinansierades av Europeiska Socialfonden (ESF).

Svenska ESF-rådet

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.