Publicerad 3 juli 2024

Flyktingmottagande från Ukraina

EU-beslut om förlängning av massflyktsdirektivet innebär att många ukrainare uppfyller kraven för folkbokföring i Sverige. Här samlar SKR information riktad till kommuner och regioner om övergången från LMA till folkbokföring och bosättning.

Efter beslut om folkbokföring har kommuner och regioner samma uppdrag för personer som omfattas av massflyktsdirektivet - som för andra nyanlända med uppehållstillstånd. Personerna omfattas inte längre av lagen om mottagande av asylsökande (LMA).

Förlängning av massflyktsdirektivet

EU:s ministerråd har den 13 juni 2024 kommit överens om att förlänga massflyktsdirektivet till 4 mars 2026. Beslutet fastställdes den 25 juni.

Ukrainian refugees: EU member states welcome the proposal to extend temporary protection - Consilium (europa.eu)

Ukrainian refugees: Council extends temporary protection until March 2026, Council of the EU

Vilka som kan bli folkbokförda och när

Nu kan en person som haft uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i minst två år folkbokföras - om det är troligt att personen kommer att vistas i Sverige med uppehållstillstånd i minst tre år från den dag personen beviljades uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. På Skatteverkets webbplats finns mer information om kriterierna för folkbokföring och hur anmälan om flytt till Sverige och folkbokföring handläggs. Personer som kan bli folkbokförda ska anmäla flytt till Sverige.

Personer från Ukraina kan nu bli folkbokförda | Skatteverket

Kommit hit från Ukraina? Du kan nu bli folkbokförd | Skatteverket

Övergång från Migrationsverket till folkbokföring och mottagande i kommun

När personer med tillfälligt skydd uppfyller kriterierna för folkbokföring kan Migrationsverket anvisa en kommun för bosättning. Om personen vistas i ett boende som anordnats av en kommun efter anvisning enligt LMA, ska som huvudregel samma kommun anvisas enligt bosättningsregelverket. Mottagandet i kommun sker när personen upphör att omfattas av LMA vilket är direkt efter beslut om folkbokföring. Det gäller både anvisade och personer som bosätter sig på egen hand.

Migra­tions­verket förbe­reder för att personer med till­fäl­ligt skydd kan bli folk­bok­förda, Migrationsverket

Bosättning i kommun för personer med tillfälligt skydd, Migrationsverket

Frågor och svar om bosättning och folkbokföring för personer med tillfälligt skydd, Migrationsverket

Dagersättningen kan delas upp på två utbetalningar per månad, Migrationsverket

Statlig ersättning till kommuner och regioner

När personer med tillfälligt skydd folkbokförts, så upphör statlig ersättning till kommuner och regioner, enligt asylersättningsförordningen. Efter folkbokföring gäller samma regelverk för statlig ersättning till kommuner och regioner, som för andra nyanlända som tagits emot i en kommun.

Personer som kommuner och regioner kan få ersättning för, Migrationsverket

Ekonomiskt bistånd till personer med tillfälligt skydd

När personer upphör att omfattas av LMA på grund av folkbokföring kan de ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL).

Frågor och svar om rätt till vård och bistånd i Sverige – Socialstyrelsen

Personer med tillfälligt skydd som kan folkbokföras och som bor i eget boende (EBO) kan skrivas in i etableringsprogrammet innan beslut om folkbokföring. De får då etableringsersättning istället för dagersättning. Det uppstår ett glapp i försörjningen mellan sista utbetalningen av dagersättning och första utbetalningen av etableringsersättning. Oavsett ersättning och så länge de inte fått beslut om folkbokföring fortsätter de omfattas av LMA och har inte rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Inskrivning i etableringsprogrammet

Personer med tillfälligt skydd som kan folkbokföras omfattas av målgruppen för arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Ukrainare kan delta i etableringsprogrammet, Arbetsförmedlingen

För kommuner: Stöd till personer som flytt Ukraina, Arbetsförmedlingen

För arbetssökande: Söker du arbete och är från Ukraina?, Arbetsförmedlingen

Skolplikt och rätt till utbildning

Personer som uppfyller kraven för att bli folkbokförda i Sverige har fullt ut rätt till utbildning, bland annat inom komvux, och barn omfattas av skolplikt. Det gäller även innan beslut om folkbokföring och innan personen har tilldelats ett personnummer.

Ukrainska flyktingar får utökad rätt till utbildning, Skolverket

Undantag från rätt till socialförsäkringsförmåner för de som folkbokförs från 1 november

Regeringen föreslår i propositionen ”Förbättrade levnadsvillkor för vissa utlänningar med tillfälligt skydd” att personer med tillfälligt skydd som folkbokförs, ska undantas från rätt till bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner.

Undantagen föreslås endast gälla personer som folkbokförs från och med 1 november 2024. Från den 1 november föreslås också att personer som haft uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i 12 månader framgent ska kunna folkbokföras.

Levnadsvillkoren för ukrainare i Sverige ska förbättras - Regeringen

Insatser enligt LSS

Den som folkbokförs i Sverige är i regel att anse som bosatt och kan därmed ha rätt till insatser enligt LSS.

Regeringen föreslår i propositionen ”Förbättrade levnadsvillkor för vissa utlänningar med tillfälligt skydd” att personer med tillfälligt skydd som folkbokförs inte ska ha rätt till LSS-insatser. Detta gäller dock inte för de som beviljats en insats före den 1 november 2024.

Skrivelse till regeringen om statlig ersättning till kommuner

Eftersom undantaget från socialförsäkringsförmåner innebär ökade behov av ekonomiskt bistånd har SKR lämnat en särskild skrivelse till regeringen med utgångspunkter för behövlig ekonomisk reglering gällande kommunernas ökade kostnader.

Behov av besked om stödet till ukrainska flyktingar

Informationsansvarig

  • Kenneth Forssell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.