Publicerad 6 februari 2023

 Våld i nära relation, hedersrelaterat våld – stöd för vården

Våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och könsstympning orsakar stort lidande och bidrar till fysisk och psykisk ohälsa. Vården har en viktig roll att tidigt upptäcka våldsutsatta och hjälpa dem till rätt vård, stöd och behandling.

Mäns våld mot kvinnor är inte bara ett jämställdhetsproblem. WHO har klassat våld mot kvinnor som ett folkhälsoproblem. Ibland kan ett adekvat stöd från samhällets olika aktörer utgöra skillnaden mellan liv och död.

Varför ska hälso- och sjukvården uppmärksamma våld?

Våld syns inte alltid utanpå, och kan vara svårt att berätta om. Det gör att utsatta personer kan söka vård flera gånger, utan att grundorsaken till ohälsan upptäcks. Därför är det viktigt att vården ställer frågor om våld, och har rätt kunskap och resurser att möta behoven.

Filmen beskriver hur vanligt våld är och varför det är viktigt att frågan uppmärksammas i hälso- och sjukvården. Medverkar gör Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland. Längd 4:50 min.

Syntolkad version

Nya föreskrifter om våld i nära relation

Sedan 1 november 2022 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relation. I september 2022 arrangerade SKR och Socialstyrelsen ett seminarium om de viktigaste förändringarna. Seminariet kan ses i efterhand.

Seminarium: Nya föreskrifter om våld i nära relation

Region Kalmar har tagit fram en mall som underlättar för vården att uppfylla Socialstyrelsens nya föreskrifter. Mallen stödjer verksamheterna att ta fram lokala rutiner, och ger samtidigt en mini-utbildning om vad som är viktigt att tänka på. SKR har tagit fram ett lärande exempel om Kalmars arbete.

Enkel mall hjälper vården att uppfylla nya föreskrifter om våld

Rapporter om hur vården kan utvecklas

Hälso- och sjukvård för våldsutsatta – så kan arbetet utvecklas

SKR har kartlagt regionernas vård och stöd till patienter som utsatts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och andra former av mäns våld mot kvinnor. Rapporten identifierar utmaningar, goda exempel och ger konkreta förslag på vad beslutsfattare på olika nivåer hälso- och sjukvården kan göra för att förbättra vården för våldsutsatta.

Rapport: Hälso- och sjukvård för våldsutsatta

Goldina Smirthwaite, fil dr i vårdvetenskap och handläggare på SKR, berättar om kartläggningen och de utmaningar som identifierats. Föreläsningen tar även upp våldets omfattning och konsekvenser. Filmen är 32 minuter.

Vården vid sexuellt våld – nuläge och vägar framåt

SKR:s nationella kartläggning av vården vid sexuellt våld belyser förbättringsområden och vägar framåt för att bättre möta patientgruppens behov. För att fortsätta stärka vården behövs fokus på stöd och behandling till de som utsatts tidigare i livet. Rapporten lyfter även goda exempel.

Rapport: Vården vid sexuellt våld

Vård vid könsstympning – lärdomar från fyra verksamheter

SKR har intervjuat fyra verksamheter som har erfarenhet av att behandla och ge stöd till könsstympade kvinnor. Rapporten kan användas som stöd för yrkesverksamma.

Rapport: Vården för kvinnor som utsatts för könsstympning

SKR:s seminarieserie "Glo och sno" om kvinnors hälsa, tar upp rapporten om vård vid könsstympning. Medverkar gör Cecilia Berger från Amelmottaganingen på Södersjukhuset, samt Goldina Smirthwaite och Kerstin Petersson, SKR. Seminariet spelades in i oktober 2022. Längd 48 minuter.

Vård- och insatsprogram, hedersrelaterat våld

SKR:s Uppdrag Psykisk Hälsa har integrerat kunskap om hedersrelaterat våld och förtyck i de vård- och insatsprogram för psykisk hälsa som används av vården, skolan och socialtjänsten. Syftet är att underlätta för yrkesverksamma att tidigt upptäcka och stödja utsatta. Projektet har även tagit fram material som kan användas för reflektion i arbetsgrupper.

Hedersrelaterat våld och förtryck, Uppdrag Psykisk Hälsa

Behandling för våldsutövare

Att förändra beteende hos våldsutövare är viktigt för att förebygga våld. SKR har tagit fram kunskapsstöd för hälso- och sjukvården och socialtjänsten, samt frågor och svar om behandling, samverkan och ny lagstiftning på området.

Förändringsarbete med våldsutövare

Gå med i SKR:s kvinnofridsnätverk

SKR har ett nätverk för dig som arbetar med våld in nära relationer, mäns vålds mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Genom nätverket får du löpande information från nationell nivå och möjlighet att dela tips, kunskap och erfarenheter med kollegor från hela landet.

SKR:s kvinnofridsnätverk

Särskilda satsningar på SKR

SKR genomför en särskild kvinnofridssatsning 2021-2023. I den ingår stöd till hälso- och sjukvården att bättre upptäcka våld och stödja utsatta och deras barn.

SKR:s kvinnofridssatsning

SKR har en överenskommelse med regeringen om insatser för kvinnors hälsa och förlossningsvård. Åren 2021-2022 har en tilläggsöverenskommelse tecknats med målet att de som utsatts för sexuellt våld och könsstympning ska få tillgång till god vård baserad på bästa möjliga kunskap.

Överenskommelse om kvinnors hälsa

Lärande exempel

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.