Publicerad 14 september 2022

 Våld i nära relation, hedersrelaterat våld – stöd för vården

Våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och könsstympning orsakar stort lidande och bidrar till fysisk och psykisk ohälsa. Vården har en viktig roll att tidigt upptäcka våldsutsatta och hjälpa dem till rätt vård, stöd och behandling.

Mäns våld mot kvinnor är inte bara ett jämställdhetsproblem. WHO har klassat våld mot kvinnor som ett folkhälsoproblem. Ibland kan ett adekvat stöd från samhällets olika aktörer utgöra skillnaden mellan liv och död.

Varför ska hälso- och sjukvården uppmärksamma våld?

Våld syns inte alltid utanpå, och kan vara svårt att berätta om. Det gör att utsatta personer kan söka vård flera gånger, utan att grundorsaken till ohälsan upptäcks. Därför är det viktigt att vården ställer frågor om våld, och har rätt kunskap och resurser att möta behoven.

Filmen beskriver hur vanligt våld är och varför det är viktigt att frågan uppmärksammas i hälso- och sjukvården. Medverkar gör Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland. Längd 4:50 min.

Syntolkad version

Rapporter om hur vården kan utvecklas

Hälso- och sjukvård för våldsutsatta – så kan arbetet utvecklas

SKR har kartlagt regionernas vård och stöd till patienter som utsatts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och andra former av mäns våld mot kvinnor. Rapporten identifierar utmaningar, goda exempel och ger konkreta förslag på vad beslutsfattare på olika nivåer hälso- och sjukvården kan göra för att förbättra vården för våldsutsatta.

Hälso- och sjukvård för våldsutsatta

Goldina Smirthwaite, fil dr i vårdvetenskap och handläggare på SKR, berättar om kartläggningen och de utmaningar som identifierats. Föreläsningen tar även upp våldets omfattning och konsekvenser. Filmen är 32 minuter.

Vården vid sexuellt våld – nuläge och vägar framåt

SKR:s nationella kartläggning av vården vid sexuellt våld belyser förbättringsområden och vägar framåt för att bättre kunna möta patientgruppens behov. För att fortsätta stärka vården behövs fokus på stöd och behandling till de som utsatts tidigare i livet. Rapporten lyfter även goda exempel på vård som bedrivs på olika håll i landet.

Vården vid sexuellt våld

Vård vid könsstympning – lärdomar från fyra verksamheter

SKR har intervjuat företrädare från fyra verksamheter som har erfarenhet av att behandla och ge stöd till könsstympade kvinnor. Syftet är att sprida lärdomar från dess verksamheter till andra medarbetare i vården. Rapporten är tänkt som stöd till yrkesverksamma.

Vården för kvinnor som utsatts för könsstympning

Nya föreskrifter om våld i nära relation

Den 31 maj 2022 beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (HSLF-FS 2022:39). Författningen träder i kraft den 1 november 2022, och då upphör de gamla föreskrifterna (SOFS 2014:14) att gälla.

Socialstyrelsens meddelandeblad Nya föreskrifter och allmänna råd våld i nära relationer

Behandling för våldsutövare

Att förändra beteende hos våldsutövare är viktigt för att förebygga våld. SKR har tagit fram kunskapsstöd för hälso- och sjukvården och socialtjänsten, samt frågor och svar om behandling, samverkan och ny lagstiftning på området.

Förändringsarbete med våldsutövare

Vård och insatsprogram, hedersrelaterat våld

SKR har integrerat kunskap om hedersrelaterat våld och förtyck i de vård- och insatsprogram för psykisk hälsa som används av vården, skolan och socialtjänsten. Syftet är att underlätta för yrkesverksamma att tidigt upptäcka och stödja utsatta klienter, elever och brukare. Det finns även en dramatiserad ljud-berättelse om hedersrelaterat våld och förtryck, som kan användas för reflektion i arbetsgrupper inom barn- och ungdomspsykiatri.

Nationella vård- och insatsprogram, stöd att förebygga hedersrelaterat våld

Ljuddrama: BUP (barn- och ungdomspsykiatri)

Gå med i SKR:s kvinnofridsnätverk

SKR har ett nätverk för dig som arbetar med våld in nära relationer, mäns vålds mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Genom nätverket får du löpande information från nationell nivå och möjlighet att dela tips, kunskap och erfarenheter med kollegor från hela landet.

SKR:s kvinnofridsnätverk

Särskilda satsningar på SKR

SKR genomför en särskild kvinnofridssatsning 2021-2023. I den ingår stöd till hälso- och sjukvården att bättre upptäcka våld och stödja utsatta och deras barn.

SKR:s kvinnofridssatsning

SKR har en överenskommelse med regeringen om insatser för kvinnors hälsa och förlossningsvård. Åren 2021-2022 har en tilläggsöverenskommelse tecknats där målen är tydliga: regionerna ska säkerställa en tydlig vårdkedja för personer som utsatts för sexuellt våld eller könsstympning, kunskapen ska öka hos vårdens personal och bemötande ska förbättras. Alla patienter ska erbjudas vård baserad på bästa möjliga kunskap.

Överenskommelse om kvinnors hälsa

Lärande exempel

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR