Publicerad 6 mars 2023

Regionernas tandvårdsstöd

Regionernas tandvårdsstöd riktar sig till personer som har omfattande behov av vård och omsorgsinsatser. Varje år sker en uppföljning av utförda insatser och kostnader.

Tandvårdsstödet är till för personer med stora behov på grund av långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar samt personer som behöver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Regionerna redovisar årligen hur tandvårdsstödet används. För 2021, som för tidigare år, finns betydande variationer mellan regionerna. Det förklaras delvis av skillnader i sätt att organisera verksamheten samt i skillnader i rutiner för registrering. Uppföljningen innehåller även könsuppdelad statistik.

Uppföljning 2021

Både 2020 och 2021 har varit speciella år på grund av coronapandemin och även för regionernas särskilda tandvårdsstöd. Med anledning av pandemiläget, för att minska risken för smittspridning samt för att skydda sköra äldre och tandvårdspersonal, har 9 av 21 regioner haft tillfälliga uppehåll i den uppsökande verksamheten. Både Folktandvården och privattandvården arbetar med att säkerställa att patienter som fått sin tandvård framskjuten får tandvård efter behov.

Uppföljning tandvårdsstöd 2021

Ökade kostnader för nödvändig tandvård jämfört med 2020

Andelen personer som tackat ja till munhälsobedömning har ökat något jämfört med föregående år. Andelen som fått nödvändig tandvård ökade åren före coronapandemin. För 2021 syns en uppgång i andelen som fått nödvändig tandvård.

Under 2021 har den ordinarie tandvården kommit igång. Detta har medfört att kostnaderna för nödvändig tandvård ökat markant jämfört med 2020. Den genomsnittliga kostnaden per behandlad är 5 778 kronor. Kostnaderna per behandlad varierar mellan regionerna, från 4 115 kronor upp till 7 925 kronor.

Trots pandemin har cirka 147 000 personer år 2021 nåtts av tandvårdsstödet "Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade". Inom "Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling" har antalet personer som nåtts av tandvårdsstödet ökat något jämfört med föregående år. De flesta patienter återfinns inom behandlingsgrupperna som fått infektionsbehandling inför kirurgiskt ingrepp, behandling vid allvarlig sömnapné och behandling vid munslemhinneförändringar. Antalet som fått läkarintyg för tandvårdsstödet "Tandvård för personer med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning" har successivt ökat under åren och antalet uppgår för år 2021 till 29 967 stycken.

Sammantaget har cirka 204 000 individer erhållit hjälp med sin mun- och tandhälsa under 2021 och därmed kunnat erhålla förebyggande vård genom regionernas särskilda tandvårdsstöd. Regionerna har därmed tillsett att det inte uppstått ekonomiska hinder att få den tandvård som de är i behov av.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Gunilla Thörnwall Bergendahl
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.