Publicerad 20 december 2022

Förskrivning av hjälpmedel

Förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsåtgärd inom habilitering, rehabilitering samt vård- och behandling. Regionerna och kommunerna inom respektive region ansvarar för att erbjuda hjälpmedel till den som är bosatt i regionen.

Eftersom hjälpmedelsförskrivning är en del av hälso- och sjukvården behöver den som förskriver hjälpmedel känna till och ta hänsyn till ett flertal författningar och bestämmelser bland annat patientsäkerhetslagen, patientlagen, patientdatalagen, lagen om medicintekniska produkter med flera. Hjälpmedel förskrivs av både regioner och kommuner.

Förskrivare är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, dietist, sjuksköterska, läkare, audionom och synpedagog.

Sjukvårdshuvudmännen har politiskt beslutat lokala regelverk som innefattar både vilka medicintekniska produkter som är tillgängliga för förskrivning, vilka som får förskriva dessa samt vilka egenavgifter som patienten får betala vid lån av hjälpmedel. Tillgängligt utbud varierar över landet.

Samverkan mellan regioner och kommuner

Regionerna och kommunerna har ofta en långsiktigt sammanhållen samverkan i hjälpmedelsområdet. Vanliga samverkansformer är gemensam nämnd, samverkansavtal och kommunal förbund. Samverkansformerna bygger på att alla parter har insyn och möjlighet att påverka för att sjukvårdshuvudmannen ska kunna erbjuda hjälpmedel.

Mellan regionerna

Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sin egna hemregion. Avtalet omfattar bestämmelser om när en hemregion ersätter en vårdregion som förskriver och utlämnar hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

Riksavtal för utomlänsvård

Hjälpmedel från annan region

Hjälpmedelschefsnätverket har kommit överens om en ”Rutin för övertagande av personligt förskrivna hjälpmedel vid flytt oavsett huvudman”. Rutinen används för hantering och fakturering av personligt förskrivna hjälpmedel vid flytt mellan regioner och kommuner inom hjälpmedelsverksamheter/motsvarande. För kontakt med nätverket för frågor om rutin och kontaktlista, använd SKR:s kontaktformulär nedan.

Rutin för övertagande av personligt förskrivna hjälpmedel vid flytt oavsett huvudman (PDF) Pdf, 232 kB.

Bilaga: Kontaktlista Rutin för övertagande av personligt förskrivna hjälpmedel vid flytt oavsett huvudman (PDF) Pdf, 189 kB.

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är en förutsättning för en säker förskrivning och hantering av hjälpmedel. Socialstyrelsen nationella handlingsplan 2020-2024 för ökad patientsäkerhet ska stärka kommuner och regioner i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Hälso- och sjukvården är komplex – både människa, teknik och organisation påverkar det dagliga arbetet. Handlingsplanen ska stödja och samordna arbetet i landet. En god vård kännetecknas av att den är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och tillgänglig.

Patientsäkerhet, Socialstyrelsen

Systematiska patientsäkerhetsarbete

Patientlagen

Patientlagen syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patienten ska få information om de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning. När det finns olika hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning tillgängliga ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar till hans eller hennes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat.

Patientlagen SKR

Patientlag Riksdagen

Hjälpmedelsnätverket

Hjälpmedelschefsnätverket är ett av SKR nationella nätverk som tillkommit efter beslut av regiondirektörernas och socialchefernas nätverk. Kontakt med nätverket sker via SKR:s kontaktformulär nedan.

Nätverkets uppdrag tillsammans med SKR ska ha ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv, intressebevaka på strategisk nivå/helhetssyn som leder till:

  • strävan efter jämlik och god hjälpmedelsförsörjning samt effektiv resursanvändning
  • utveckla samverkan och göra avgränsningar
  • förbättra kontakten mellan regioner och kommuner i strategiska hjälpmedelsfrågor
  • tvärsektoriellt uppdrag innefattande både regioner och kommuner med inriktning mot hjälpmedel, välfärdsteknologi och e-Hälsa
  • skapa möjlighet att överföra kunskap om erfarenheter av framgångsrika verktyg för strategiskt arbete inom området välfärdsteknologi och hjälpmedel
  • en mötesplats som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och personlig stimulans
  • utveckla olika sakområden via utsedda arbetsgrupper.

Informationsansvarig

  • Emma Everitt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR