Publicerad 24 juni 2024

Graviditetsenkäten

Syftet med Graviditetsenkäten är att resultatet ska användas i regionernas utvecklings- och förbättringsarbete i vårdkedjan före, under och efter graviditet.

Sedan december 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Den senaste rapporten presenterar siffror från helåret 2023.

Resultat av Graviditetsenkäten 2023

Graviditetsenkäten genomförs och finansieras som en del av den nationella satsningen för kvinnors hälsa och förlossningsvård. SKR stöttar regionerna och verksamheterna i att analysera och använda Graviditetsenkätens resultat i sin verksamhetsutveckling.

Positiva resultat

Nio av tio kvinnor rekommenderar de vårdenheter de varit i kontakt med till andra gravida och nyblivna mammor. Lika många uppger att de är trygga med vården och har blivit bemötta med respekt i samband med förlossningen.

Graviditetsenkäten tydliggör även ett antal utvecklingsområden. Bland annat inom eftervården och amning där två av tio kvinnor anser att de inte fått hjälp med amningen i den utsträckning de velat. Tre av tio kvinnor vet inte vart de ska vända sig vid fysiska besvär efter förlossningen.


1 januari 2021 - 31 december 2021*

1 januari 2022 - 31 december 2022*

1 januari 2023 - 31 december 2023

Skulle du rekommendera den mödrahälsovård du besökt till någon annan som är gravid?

88%

90 %

91 %

Blev du bemött med respekt av personalen i samband med förlossningen?

92%

92 %

93 %

Fick du stöd av personalen vid den första amningen, i den utsträckning du önskade?

70%

72 %

73 %

*andel som svarat 4 eller 5 på en femgradig skala

Graviditetsenkätens fritextsvar

18 månader efter lansering hade över 250 000 enkäter besvarats. I drygt vart fjärde fall svarade kvinnorna på fritextfrågan ”Det går inte att fråga om allt i en enkät. Har du synpunkter eller vill utveckla dina svar?” Under hösten 2022 analyserade SKR fritextsvaren på nationell nivå och resultaten presenteras i en rapport. Fokus är särskilt de områden där kvinnor är mindre nöjda och som vården kan utveckla.

Graviditetsenkätens fritextsvar

Stort intresse från kvinnorna

Under 2023 har fler än 51 000 kvinnor svarat på enkäten. Det ger en svarsfrekvens mellan 42 och 53 procent, beroende på enkätdel. Resultaten ger ett unikt material, som lägger en bred grund för det fortsatta arbetet med målet att skapa en vård som är trygg hela vägen – före, under och efter graviditet. Kvinnor som besvarat enkäten är relativt representativa för alla födande, vilket redovisas i Graviditetsenkätens bortfallsanalys.

Tabellen visar svarsfrekvens per enkätdel från Graviditetsenkäten under 2023


Enkät 1

Enkät 2

Enkät 3

Totalt

Antal utskickade enkäter

84 913

96 402

102 280

283 595

Besvarade enkäter

44 857

51 232

44 675

136 654

Svarsfrekvens

53 %

51 %

42 %

48 %

Graviditetsregistret

Att svara på Graviditetsenkäten

Enkäten består av tre delar och kan besvaras av kvinnor som:

  • är i cirka graviditetsvecka 25
  • fött barn för cirka åtta veckor sedan
  • fött barn för cirka ett år sedan

För att svara behöver man ha ett konto med registrerade person- och kontaktuppgifter på 1177.se. De kvinnor i målgruppen som har ett registrerat konto hos 1177 Vårdguiden, får ett mejl eller sms när någon del av Graviditetsenkäten är möjlig för dem att svara på.

Enkäten översatt till sju språk; engelska, arabiska, farsi, finska, franska spanska och somaliska. När man får enkäten har man sex veckor på sig att svara.

Information om Graviditetsenkäten på 1177.se

Frågor i Graviditetsenkäten

Enkäten består av tre delar. Frågorna skiljer sig åt beroende på vilken fas av graviditeten kvinnan är i.

Graviditetsenkät 1 – cirka 25 veckor in i graviditeten (PDF) Pdf, 159 kB.

Graviditetsenkät 2 – cirka 8 veckor efter förlossning (PDF) Pdf, 256 kB.

Graviditetsenkät 3 – cirka 1 år efter förlossning (PDF) Pdf, 192 kB.

Strategisk plan

Resultatet från Graviditetsenkäten bidrar till arbetet utifrån den strategiska planen för kvinnors hälsa och förlossningsvård. Planen är indelad i fem områden; en mer tillgänglig, säker, personcentrerad, kunskapsbaserad och jämlik vård. Visionen och delmålen är målbilden för kvinnorna och deras familjer. Strategierna och förutsättningar är vägar framåt för vården. Resultaten från frågorna i Graviditetsenkäten kan användas som exempel på utfallsmått för att se hur de olika områdena utvecklas.

Strategisk plan kvinnors hälsa och förlossningsvård grafisk bild (PDF) Pdf, 145 kB.

Rapport : Strategier för kvinnors hälsa

Informationsansvarig

  • Kajsa Jansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.