Publicerad 23 september 2022

Förbättringsarbeten inom kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa

SKR har flera rapporter som handlar om kvinnors och ungas hälsa med fokus på sexuell hälsa. Kartläggning av ungdomsmottagningars främjande arbete, vård för kvinnor som blivit könsstympade samt vård för de som utsatts för sexuellt våld.

Alla människor har rätt till en trygg och säker sexualitet fri från fördomar, diskriminering, våld och tvång. I vården och på ungdomsmottagningar görs idag många goda insatser, men det finns områden som kan utvecklas.

Ungdomsmottagningar och ungas sexuella hälsa

Ungdomsmottagningar har en viktig roll i att främja ungas hälsa och att stödja i frågor om sexualitet och egenmakt. Kartläggningen visar att mottagningarnas stöd är mycket uppskattat men också att det kan vara svårt att nå alla ungdomsgrupper, exempelvis killar, unga hbtq-personer och unga i socioekonomiskt utsatta situationer.

För att nå ut bredare behövs mer utåtriktat arbete och möjlighet att besöka en ungdomsmottagning digitalt. Många ungdomsmottagningar saknar också tydliga uppdragsbeskrivningar, vilket kan underlätta prioriteringar av insatser som når fler. I rapporten finns flera goda exempel från kommuner och regioner.

Ungdomsmottagningar och ungas sexuella hälsa – Nuläge och vägar framåt

Vård vid sexuellt våld

Kartläggningen visar att kompetensen om sexuellt våld har ökat under de senaste åren. Det finns utförliga kunskapsstöd för den medicinska delen av det akuta omhändertagandet efter sexuellt våld. För att fortsätta stärka vården behövs ett fokus på stöd och behandling till de som utsatts tidigare i livet. Tydliga roller, ansvar och processer är viktiga delar. I rapporten finns exempel från verksamheter som har utvecklat goda arbetssätt inom området.

Vården vid sexuellt våld – Nuläge och vägar framåt

Kunskap om vård vid könsstympning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har intervjuat företrädare från fyra verksamheter som har erfarenhet av att behandla och ge stöd till könsstympade kvinnor. Rapporten är tänkt som stöd till yrkesverksamma som i sin kliniska vardag möter dessa kvinnor.

Vården för kvinnor som utsatts för könsstympning – lärdomar från fyra verksamheter

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kajsa Jansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.