Publicerad 4 april 2023

Sexuell och reproduktiv hälsa

Sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) har stor betydelse för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet hos kvinnor. SKR:s rapport om ämnet presenterar en kartläggning av kvinnors behov, viktiga utvecklingsområden och förslag till vägar framåt.

Rapporten publicerades i maj 2022 och bygger på intervjuer med verksamhetsföreträdare, forskare och sakkunniga inom området kvinnors hälsa. Rapporten har åtta fokusområden, från menstruation till klimakteriet.

Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet 

Utvecklingsområden för kvinnors reproduktiva hälsa

I rapporten identifieras sex utvecklingsområden för hälso- och sjukvården inom kvinnors reproduktiva hälsa.

Tillräcklig kunskap och information saknas

Kvinnors kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa för olika faser i livet behöver generellt stärkas. Dialog och rådgivning behöver anpassas till olika förutsättningar och behov.

Vården behöver anpassas

Vården behöver erbjuda och använda sig av olika lösningar för olika behov. Det är särskilt tydligt för kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med migrationserfarenhet, kvinnor som lever i social utsatthet samt hbtqi-personer. Dessa grupper har generellt sett en sämre hälsa än befolkningen som helhet.

Samtal om sexuell och reproduktiv hälsa uteblir ofta

Idag läggs ett stort ansvar på kvinnor att själva lyfta frågor kopplade till sexuell hälsa i mötet med vården. Det riskerar att leda till att problem och ohälsa inte identifieras. Det gäller alla kvinnor, men är särskilt framträdande för äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Vården för heller
inte samtal med kvinnor om fertilitet i tillräcklig utsträckning.

Svårt att hitta rätt i vården

Kvinnor har ofta svårt att veta vart de ska vända sig med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa – om det är till ungdomsmottagningen, mödrahälsovården, sin vård- eller hälsocentral, hemsjukvården eller en specialistmottagning. Hälso- och sjukvårdspersonal kan också ha svårt att vägleda kvinnor rätt.

Icke-akuta behov kan få vänta länge

Väntetiderna kan bli långa för kvinnor som drabbas av tillstånd som inte är akuta, men som har stor påverkan på hälsa och livskvalitet. Det är särskilt framträdande vid genital smärta, urininkontinens och framfall. Skälen kan vara flera. En förklaring är att akuta behov behöver prioriteras före icke-akuta inom samma enheter med begränsad tillgång till vissa specialistkompetenser.

Skillnader i vård och behandling

Utöver skillnader mellan olika grupper av kvinnor, finns också geografiska variationer i vård, behandling och utfall av vården. Exempel är vården vid sexuellt våld, genital smärta, framfall, inkontinens och klimakteriebesvär samt vården före, under och efter graviditet. Kvalitetsindikatorer saknas för vissa områden, vilket gör det svårt att jämföra hur vården utförs och vad resultatet
blir för kvinnorna.

SKR föreslår att regioner och kommuner

  • tar fram samlad, målgruppsanpassad och kvalitetssäkrad information
  • tydliggör ansvar, vårdkedjor och kontaktvägar
  • stärker kompetensen
  • stärker kunskapsstyrningen och utvecklar arbetssätten.

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.