Publicerad 9 november 2022

Fritextsvar från kvinnor kan utveckla vården

Tusentals fritextsvar från kvinnor ger regionerna stöd att utveckla förlossningsvården. SKR:s nya rapport lyfter fram utvecklingsområden utifrån kvinnornas perspektiv.

SKR har på nationell nivå analyserat Graviditetsenkätens fritextsvar från 1 december 2020–31 maj 2022. Av drygt 66 000 svar har 1600 svar analyserats utifrån ett slumpmässigt stickprov som följer regional fördelning av födslar 2021.

– Svaren är viktiga för lokal och regional utveckling. En del svar innehåller beröm till personalen, andra pekar på missnöje. Många kvinnor lämnar även konstruktiva förslag eller önskemål på hur vården kan bli mer personcentrerad, tillgänglig, kunskapsbaserad, säker eller jämlik, säger Eva Estling, samordnare för kvinnors hälsa och förlossningsvård på SKR.

Rapport: Graviditetsenkätens fritextsvar

Rapporten lyfter fram sex övergripande områden:

 • Covid-19-pandemin påverkade kvinnan och hennes partner.
 • Vårdpersonalens bemötande präglar vårdupplevelsen.
 • Lyhördhet inför önskemål bidrar till en känsla av delaktighet.
 • Det finns en bredd av önskemål kring vårdens information.
 • Stärkt tillgänglighet och breddat vårdutbud efterfrågas.
 • Kontinuiteten är viktig för tryggheten i vården.

Det finns ett antal faktorer som bör beaktas vid tolkning av fritextsvaren, till exempel:

 • Kvinnor som lämnar fritextsvar är mindre nöjda.
 • Kritiska fritextsvar är mer utförliga än de positiva.
 • Fritextsvaren är en del av en större mängd enkätresultat och bör därför ses som ett komplement till övriga resultat i Graviditetsenkäten.

Om Graviditetsenkäten

Sedan december 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mödrar i hela Sverige att besvara Graviditetsenkäten. Den skickas ut och kan besvaras via 1177.se vid tre tillfällen, då kvinnan; är i cirka graviditetsvecka 25 (Graviditetsenkät 1), fött barn för cirka åtta veckor sedan (Graviditetsenkät 2) och fött barn för cirka ett år sedan (Graviditetsenkät 3). Graviditetsenkätens resultat visar en övervägande positiv uppfattning om vården. Exempelvis rekommenderar nio av tio kvinnor de vårdenheter de varit i kontakt med till andra gravida och nyblivna mammor.

Informationsansvarig

 • Kajsa Jansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.