Publicerad 13 november 2023

Kompetensförsörjning, kvinnors hälsa

Kompetensförsörjning är ett brett område och som i grunden handlar om att verksamheter ska ha tillgång till rätt kompetens.

Den demografiska utvecklingen i samhället innebär ökad efterfrågan av välfärdstjänster samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder minskar. Nyrekrytering måste kompletteras med andra åtgärder, exempelvis genom att öka andelen som arbetar heltid, minska sjukfrånvaron och att äldre medarbetare förlänger arbetslivet.

Kompetensförsörjning inom kvinnors hälsa och förlossningsvård handlar därför alltmer om att få personal med rätt kompetens att räcka till. Kommuner och regioner behöver tänka nytt för att klara nuvarande och framtida kompetensförsörjning.

Rapporten "Utveckla arbetssätten - Strategier för att använda kompetens rätt i hälso- och sjukvården" utgår från vårdkedjan graviditet och förlossning men metoderna är tillämpliga för hela hälso- och sjukvården.

Rapporten: Utveckla arbetssätten

Grundläggande förutsättningar för kompetensförsörjning

För att organisationen ska ha förmåga att få medarbetare att stanna kvar och utvecklas i yrket behövs bland annat

 • en attraktiv arbetsplats
 • goda arbetsvillkor
 • en hållbar arbetsmiljö
 • utvecklingsmöjligheter
 • gott ledarskap.

Förbättringsförslag för stärkt kompetensförsörjning

Även om medarbetare stannar kvar och utvecklas behövs ytterligare lösningar för att möta kompetensförsörjningsbehovet:

 • Kompetens behövs användas på rätt plats, i rätt tid och på rätt sätt.
 • Behovs- och kapacitetsplanering behövs för att möta vårdbehov som varierar över tid.
 • Teamkonstellationer behöver utvecklas och bli effektivare.
 • Använda teknikutvecklingen och den digitala möjligheten där det är lämpligt.
 • Stärka kvinnors möjligheter till egenvård och tillvarata kvinnans egna resurser genom personcentrerad vård.
 • Införa introduktions - och traineeprogram, rotationstjänster, mentorstöd och satsningar på fler utbildningsförmåner.

Nio strategier för att möta kompetensutmaningen (video), YouTube

Personal- och kompetensförsörjning

Kunskap och kompetens behöver stärkas inom sexuell och reproduktiv hälsa

Kunskap och kompetens finns brett inom vården för kvinnors hälsa men det finns exempel på flera områden där SKR anser att detta behöver stärkas:

 • sexuell lust och funktion
 • sexuellt våld
 • preventivmedelsrådgivning vid abort
 • genital smärta
 • pre-konceptionell hälsa
 • bäckenbottendysfunktion
 • äldres sexuella hälsa
 • stöd och vård vid klimakteriebesvär.

Målet är att vården är kunskapsbaserad, säker samt jämlik över landet och mellan olika grupper. För vissa områden finns kvalitetsindikatorer, men för flera områden behöver indikatorer tas fram för att följa upp vårdens utförande och utfall som stöd för utvecklingsarbete.

Förbättringsförslag för kompetensutveckling

SKR rekommenderar kommuner och regioner att stärka medarbetarnas kompetens genom både utvecklad grundutbildning och fortbildning inom kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa:

 • kunskapsbrist
 • fort- och vidareutbildningar inom sexuell och reproduktiv hälsa
 • normmedvetenhet och personcentrerat bemötande behöver stärkas
 • specialist- och expertkompetens behöver samverkas mellan regioner
 • utveckla arbetssätten.

Informationsansvarig

 • Kajsa Jansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.