Publicerad 18 april 2024

Jämställd hälsa och vård

Föreställningar om kön och bristande kunskap om biologiska skillnader kan leda till att kvinnor och män inte får likvärdig vård och behandling. På den här sidan finns stöd till jämställdhetsarbete inom hälso- och sjukvården.

Forskning visar att vården ibland gör skillnad mellan kvinnor och män på ett sätt som inte är medicinskt motiverat.

Ett skäl kan vara felaktiga föreställningar om kvinnor och män som är djupt rotade i både människor och samhället i stort. En annan utmaning är okunskap om biologiska skillnader mellan könen som kan vara medicinskt relevanta.

Resultatet kan bli felaktiga diagnoser och behandlingar, bristande rehabilitering eller en upplevelse av att inte bli sedd och lyssnad på.

Andra faktorer, som könsidentitet, socioekonomi, sexuell läggning och etnicitet, samverkar med människors kön och påverkar deras hälsa och vilken vård de får.

Fakta om ojämställdhet

SKR:s kunskapsöversikt (O)jämställdhet i hälsa och vård ger exempel på könsskillnader i vårdtillgång och vårdkvalitet inom ramen för den typ av vård som ges till både kvinnor och män och där jämförelser kan göras. Syftet med kunskapsöversikten är att ge kunskap till stöd för en jämställd hälso- och sjukvård.

(O)jämställdhet i hälsa och vård

Kunskapsöversikten finns också tillgänglig i en förkortad version.

(O)jämställdhet i hälsa och vård - kortversion

Ett antal vanligt förekommande jämställdhetsutmaningar inom hälso- och sjukvården beskrivs i ett faktablad.

Utmaningar för en jämställd hälso- och sjukvård Pdf, 208 kB.

Lärande exempel och filmer

Genom lärande exempel från kommuner och regioner sprider SKR inspiration om förbättringsarbete för en jämställd välfärd.

Smärtkuben hjälper vårdpersonal i VGR att bemöta jämställt

Genderbudgeting synliggjorde skillnader i vård

Film: Genusperspektiv stärker patientkontrakt

Kunskap om faktiska likheter och skillnader mellan kvinnor och män är viktig för att ge patienter ett jämställt bemötande och vård utifrån behov. I filmen berättar Goldina Smirthwaite om hur ett genusperspektiv kan stärka arbetet med patientkontrakt.

Film: Enskilda pappasamtal för jämställt föräldraskap

Enskilda pappasamtal stärker nyblivna pappor i deras föräldraroll. Det bidrar i sin tur till ett mera jämställt föräldraskap. Det gynnar såväl barns hälsa och utveckling som mammors hälsa. Filmen visar hur det kan se ut under ett besök på BVC i Lomma. "Min dotter ska vara lika trygg med mig, som med sin mamma" säger en pappa i filmen.

Film: Män och psykisk hälsa

Av de som besöker ungdomsmottagningar i Sverige är bara 11 procent pojkar och unga män. "Jag behövde lära mig att prata om mina känslor", säger Jonatan Nilsson som går till Mottagningen för unga män i Göteborg 2-3 gånger i månaden.

Stöd till kvinnofridsarbete

Mäns våld mot kvinnor är en jämställdhetsfråga. Våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och könsstympning orsakar stort lidande och bidrar till fysisk och psykisk ohälsa. Vården har en viktig roll att tidigt upptäcka våldsutsatta och hjälpa dem till rätt vård, stöd och behandling.

Vård för våldsutsatta patienter

Stöd till jämställdhetsintegrering

För att skapa långsiktigt hållbara förbättringar behöver jämställdhetsperspektivet finns med i allt ordinarie arbete, i ledning, styrning och uppföljning. Det är den strategi som kallas jämställdhetsintegrering.

Tillsammans med kommuner och regioner har SKR utvecklat en vägledning för jämställdhetsintegrering i tio punkter.

Vägledning för jämställdhetsintegrering

I SKR: Modellkoncept utvecklar deltagarna sin jämställdhetsintegrering genom att jämföra sig och lära av varandra. Politiker, chefer och strateger deltar i gemensamma lärandeträffar.

Modellkoncept för jämställdhetsintegrering

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.