Publicerad 26 juni 2023

Covid-19 i hälso-och sjukvården

Från april 2022 klassas inte covid-19 som samhällsfarlig sjukdom. Däremot ska konstaterade fall anmälas till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

SKR har följt och har löpande analyserat utvecklingen av covid-19. SKR har tät kontakt med regeringen och relevanta myndigheter har lyft de behov som kommuner och regioner har haft.

Frågor och svar om vaccinering mot covid-19

Rapporter

Att lära av en kris - utvärdering av covid-19 pandemin

En programberedning som SKR tillsatt och som tagit fram en rapport som sammanfattar sina samlade lärdomar, bedömningar och förslag.

Att lära av en kris

För ett motståndskraftigt samhälle, lärdomar under covid-19

Ett sätt att rusta samhällets motståndskraft mot kriser är att stärka medborgarnas förutsättningar för en god hälsa. Hälfrämjande och förebyggande arbete är därför ett strategiskt val både för att klara framtidens välfärd och kommande kriser. Skriften bygger på erfarenheter från kommuner och regioner under den pågående pandemin.

För ett motståndskraftigt samhälle- lärdomar

Skador vid vård av covid-19 patienter

Markörbaserade journalgranskning av covid-19 patienter som genomförts i 21 regioner. Undersökningen omfattar 1 529 vårdtillfällen och genomfördes 1 mars- 30 juni 2020. Syftet med journalgranskningen är att öka kunskapen om risker och inträffade skador under pandemin.

Skador vid vård av covid-19 patienter

Pandemin och hälso-och sjukvården

En fristående rapport vars syftet är att skapa en bredare nationell överblick av utvecklingen och läget i hälso- och sjukvårdssystemet med anledning av covid-19. Rapporten är baserad på tillgängliga data från år 2020 och i jämförelser med tidigare år. Slutsatser och resonemang fördjupas av regionernas egna analyser och planer.

Pandemin och hälso-och sjukvården 2020

Palliativ vård i Särskilt boende för äldre

En genomgång av de antal dödsfall som registrerats i Svenska palliativregistret före och under coronaepidemin. Fokus ligger på den palliativa vården inom äldreomsorgen. Rapport är framtagen av SKR och Svenska palliativregistret.

Palliativ vård i SÄBO

Covid-19 pandemins effekter på Nära vård

Forskare på Chalmers Center for Health Care Improvement har på uppdrag av SKR skrivit en rapport om hur arbetet med Nära vård har påverkats under pandemin. Intervjuerna i rapporten utfördes i juni och augusti 2020.

Covid-19 pandemins effekter på Nära vård (PDF) Pdf, 548 kB.

Samverkan och förnyelse

Svensk hälso- och sjukvård har genomgått en stor omställning under covid-19-pandemin. Den rör dels kapacitetsökningar i intensivvården och omställning av resurser och personal, dels snabbt förändrad organisering, stärkt samverkan och samordning, förändrade arbetssätt och digitalisering. Omställningen och kapacitetsökningen i hälso- och sjukvården har varit en förutsättning för att rädda liv. De viktigaste framgångsfaktorerna är samverkan och förnyelse. Rapporten är en spaning över omställningen under fem månader med corona.

Samverkan och förnyelse

Samverkan mellan regioner

Regionerna har under den rådande corona-pandemin på mycket kort tid utvecklat ett fördjupat operativt samarbete med stöd av SKR. Rapporten visar att det regiongemensamma arbetssättet är ett effektivt sätt att bedriva samverkan inom svensk hälso- och sjukvård.

Resultat av regionsamverkan visar på :

  • Förbättrad tillgång till kritiska läkemedel.
  • Utvecklad samordning kring inköp av skyddsutrustning
  • Förbättrad möjlighet att samla in information om IVA-kapacitet i landet och förbättrad samverkan kring fördelning av IVA-platser i Sverige.

Rapporten visar på hur en nationell samordning kan uppnås genom det regionala självstyret.

Självstyre och samverkan

Evidens om covid-19

Här samlar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) information och länkar till det arbetet som görs på regionala Health Technology Assessment (HTA)-enheter om covid-19.

Evidens om covid-19 hos SBU

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.