Publicerad 23 augusti 2022

Kvalitetsregister, nationella

Nationella Kvalitetsregister möjliggör lärande, utveckling och ständigt förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Så fungerar Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister innehåller personbundna uppgifter om diagnos, behandling, och resultat. Alla vårdgivare är skyldiga att informera sina patienter/brukare om deras uppgifter läggs in i ett kvalitetsregister.

Nationella Kvalitetsregister byggs upp och underhålls av professionen inom vård- och omsorg. Varje register har en ansvarig registerhållare samt en styrgrupp som ansvarar för kvalitetsregistrets utveckling och förvaltning. Dessa personer har god förankring inom sin profession. Ofta finns även patientföreträdare i kvalitetsregistrets styrgrupp.

Överenskommelse Nationella Kvalitetsregister

SKR och staten har slutit en överenskommelse om sammanhållen, jämlik och säker vård för 2022. Överenskommelsen om Nationella Kvalitetsregister omfattar totalt 174,5 miljoner kronor, där regionerna bidrar med 100 miljoner kronor och staten med 74,5 miljoner kronor. Medlen ska användas till grundanslag till Nationella Kvalitetsregister, sex registercentrumorganisationer och till den nationella stödfunktionen.

Vision och mål

Nationella Kvalitetsregister ska:

  • bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa
  • användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning.

Nationella Kvalitetsregister ska vara en integrerad del i ett nationellt hållbart system för den samlade kunskapsstyrningen och uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård. Registret är också ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa samt en resurseffektiv vård och omsorg.

Nationella kvalitetsregister ska också användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med Life science-sektorn.

Överenskommelse om samverkan med industrin

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för samverkan kring kvalitetsregister. Överenskommelsen gäller från den 1 juli 2020 och tills vidare.

Överenskommelse om samverkan mellan SKR och industrins företrädare (PDF) Pdf, 868 kB.


Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Göransson
    Samordnare Stödfunktion Nat. Kvalitetsregister

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR