Publicerad 23 maj 2023

Psykiatrisk vård

Med psykiatri avser vi barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Psykiatrisk vård kan ges i både öppenvård och i slutenvård. SKR:s uppgift är bland annat att stödja huvudmännen i utvecklingen av psykiatrisk hälso- och sjukvård.

Stöd till utveckling genom årliga överenskommelser

Området psykisk hälsa och suicidprevention har de senaste åren varit ett högt prioriterat område för staten. I syfte att stödja kommuner och regioner i det lokala och regionala förbättringsarbetet inom området har staten och SKR sedan 2012 ingått årliga överenskommelser. Sammanlagt har de årliga överenskommelserna 2012-2023 omfattat drygt 14 miljarder kronor varav nästan 13,5 miljarder har fördelats till kommuner och regioner som stimulansmedel för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området.

Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023 – överenskommelse mellan staten och SKR

Överens­kommel­sen för 2023 omfattar totalt 1 640 500 000 kronor, varav 1 615 000 000 kronor fördelas till kommuner och regioner. Målet är att stärka och utveckla arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt skapa än bättre förutsättningar för en säker vård och omsorg med god kvalitet.

Överenskommelse psykisk hälsa

Inom ramen för överenskommelsen har SKR åtagit sig att under året genomföra insatser för att samordna kommuners och regioners utvecklingsarbete samt utveckla verksamhetsnära initiativ och lösningar som kan användas som stöd för det lokala och regionala förbättringsarbetet för att påskynda utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Det utvecklingsarbete som sker inom ramen för överenskommelserna planeras och genomförs av SKR:s sektion Uppdrag Psykisk Hälsa i nära samarbete med andra närliggande sektioner och avdelningar. Genom åren har SKR bidragit med verktyg och strategier som spänner över såväl tidiga insatser för barn och unga som specialiserade insatser för personer med mer allvarliga psykiska besvär och psykiatriska tillstånd.

Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats

Utvecklingsstödet till den specialiserade psykiatrin kommer under 2023 ha fokus på bl.a. följande:

  • Att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga samt insatser för att stärka första linjens vård och barn-och ungdomspsykiatrin.
  • En sammanhållen, behovsanpassad och personcentrerad vård och osmorg för personer med allvarliga eller långvariga psykiatriska tillstånd eller för personer med stora samordningsbehov till exempel personer med samsjuklighet.
  • Utveckling av den prehospitala akutpsykiatrin, mobiala lösningar och liknande samt utveckling av digitala lösningar.
  • En kunskapsbaserad och säker vård och omsorg.
  • Systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i vården och omsorgen.
  • Ett stärkt och utvecklat suicidpreventivt arbete.
  • Omställningen mot en god och nära vård avseende arbetet med psykisk hälsa, psykisk ohälsa och suicidprevention.

SKR:s stöd till utvecklingen sker i nära samarbete med Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.