Publicerad 25 november 2022

Delarenor inom "Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt"

Inom arbetsområdet ”Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt” finns de av Kraftsamlingens delarenor som inriktas mot att skapa förutsättningar för god psykisk hälsa i samhället i stort. I detta ingår exempelvis frågor som narkotikaprevention, debattklimat, arbetsliv och samhällsbyggnad.

Delarenorna är tänkta att fungera som arbetsgrupper och plattformar för att stärka arbetet inom ett område och ska fungera som komplement och stöd till de som redan verkar inom ett område. Delarenan styrs gemensamt av de som medverkar och medverkan sker på eget mandat.

Deltagarna i de olika delarenorna arbetar gemensamt med att ta fram målsättningar för varje tema eller område och utformar sedan lösningar för att nå dessa mål.

Det finns flera pågående delarenor och andra identifierbara fokusområden. Frågeställningar och inriktning kommer att vidareutvecklas tillsammans med deltagande aktörer. Notera att delarenorna som presenteras är preliminära.

Pågående delarenor

Samhällsmobilisering för narkotikaprevention

Hur kan vi ta ett gemensamt ansvar för att minska narkotikakonsumtionen? Bruk av narkotika medför stora risker på individnivå, i synnerhet bland unga, men medför också stora negativa konsekvenser på omgivningen. Detta inkluderar utsatthet och skador i närmiljön, exempelvis hos barn och andra anhöriga, men också effekter på samhällsnivå, såsom klimatpåverkan och gängkriminalitet. Delarenan "Samhällsmobilisering för narkotikaprevention" syftar därför till att bredda perspektiven och inkludera fler aktörer i det narkotikapreventiva arbetet.

Delarenans arbetsområden:

  • Kunskapsbaserad folkbildning och kommunikation, med anpassat innehåll för olika målgrupper
  • Sammanställa och sprida kunskapsunderlag till beslutsfattare
  • Bredda det narkotikapreventiva arbetet med utgångspunkt i konceptet ”Krogar mot knark”.

Handslagsdokument

Ett handslagsdokument är en överenskommelse inom delarenan, där den gemensamma problemformuleringen, målbilden för arbetet samt själva arbetsplanen formulerats av delarenans samtliga parter.

Handslagsdokument: Samhällsmobilisering för narkotikaprevention (PDF) Pdf, 980 kB.

Meningsskapande i vår tid

Hur kan vi skapa nya utgångspunkter för meningsskapande och sammanhang i livet, som passar vår tid? Att söka mening är ett grundläggande mänskligt behov. Hur vi ser på meningsskapande och vad som är meningsfullt är dock föränderligt – traditionellt viktiga sammanhang för meningsskapande upplevs inte längre som självklara. Delarenan "Meningsskapande i en sekulär tid" undersöker frågor kring hur meningsskapande sammanhang kan stärkas och bidra till en god psykisk hälsa.

Delarenans arbetsområden:

  • Metoder för arbete med existentiell hälsa – stöd till organisationer och verksamheter som vill arbeta med frågor inom existentiell hälsa
  • Verktyg och metoder för individuellt meningsskapande – folkbildning inom området meningsskapande och existentiell hälsa

Handslagsdokument: Meningsskapande i vår tid version 2022 (PDF) Pdf, 852 kB.

MIND//SHIFT

Hur kan näringsliv, offentlig sektor, ideella föreningar och civilsamhälle arbeta gemensamt för att främja psykiskt välbefinnande? På samma sätt som Kraftsamlingen i stort strävar mot ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för psykisk hälsa vill rörelsen MIND//SHIFT skifta fokus från psykisk ohälsa till psykiskt välmående genom gränsöverskridande arbete. Rörelsen, MIND//SHIFT:s vision, målsättning och arbetssätt stämmer väl överens med Kraftsamlingsrörelsens, och de har därför gått in som en delarena, med förhoppningen att initiativen ömsesidigt kan förstärka varandra.

Delarenans arbetsområden:

  • Främjande och förebyggande insatser för psykiska hälsan
  • Samhällsövergripande utvecklingsarbete

Miljö och fysisk aktivitet för psykisk hälsa

Hur kan individens psykiska hälsa främjas genom exempelvis fysisk aktivitet och naturupplevelser?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.