Publicerad 18 maj 2022

Delarenor inom Hållbart stöd till de som behöver

Inom arbetsområdet ” Hållbara stöd till de som behöver” finns de av Kraftsamlingens delarenor som inriktas mot att utveckla samhällets skyddsnät. I detta ingår exempelvis frågor som suicidprevention, anhörigstöd och insatser för asylsökande och nyanlända.

Delarenorna är tänkta att fungera som arbetsgrupper och plattformar för att stärka arbetet inom ett område och ska fungera som komplement och stöd till de som redan verkar inom ett område. Delarenan styrs gemensamt av de som medverkar och medverkan sker på eget mandat.

Inom området "Hållbara samhälle till de som behöver" startas sex delarenorna upp. Deltagarna i de olika delarenorna arbetar gemensamt med att ta fram målsättningar för varje tema eller område och utformar sedan lösningar för att nå dessa mål.

Frågeställningar och inriktning kommer att vidareutvecklas tillsammans med deltagande aktörer.

Pågående delarenor

Hela samhällets suicidprevention

Vad kan göras tvärs hela samhället för att förbättra det suicidpreventiva arbetet? För drygt tio år sedan antogs en nollvision för suicid – trots det har suicidtalen varit i stort oförändrade. Varje år tar fler än tusen personer sitt liv och mångdubbelt fler gör suicidförsök. För att bryta suicidkurvan krävs ett kraftfullt suicidpreventivt arbete. Delarenan "Hela samhällets suicidprevention" syftar till att bredda det suicidpreventiva arbetet och belysa att suicidprevention måste bedrivas i många sektorer samtidigt

Delarenans arbetsområden:

  • Utveckling, sammanställning och spridning av kunskap och metoder, exempelvis handlingsplaner och checklistor
  • Kartläggning och sammanställning av det stöd civilsamhället kan ge regioner och kommuner
  • Löpande samordning för att sprida goda exempel från regioner och kommuner

Checklista suicidprevention (PDF) Pdf, 280 kB.

Handslagsdokument

En överenskommelse inom delarenan med gemensam problemformulering, målbilden för arbetet samt en arbetsplan. Allt formulerat av delarenans parter.

Handslagsdokument: Hela samhällets suicidprevention (PDF) Pdf, 1 MB.

Smart tillgänglighet till hjälp

Hur kan tillgängligheten på distans och digitalt förbättras? Flera undersökningar visar att den psykiska ohälsan ökar i samhället. Särskilt barn och unga tampas i hög utsträckning med att hantera krav och påfrestningar från såväl skola, sociala medier som en ökad oro i omvärlden. Den ökade ohälsan märks inte minst i första linjens psykiatri. För att möta dessa ökande behov krävs en utveckling mot smart tillgänglighet, där stöd och behandling erbjuds på ett resurseffektivt sätt i enlighet med befolkningens behov och preferenser. Denna delarena är indelade i följande tre ålderskategorier:

  • Smart tillgänglighet till hjälp 0-5 år
  • Smart tillgänglighet till hjälp 6-18 år
  • Smart tillgänglighet till hjälp unga vuxna

Delarenans arbetsområden:

  • Skapa en gemensam strategi för kontakt med familjer som har barn som inte dyker upp i ”ordinarie verksamheter”.
  • Skapa en modell för en ”stödtrappa” där olika nivåer av insatser och information riktat till barn och unga finns samlat.
  • En målgruppsanalys kring vilket innehåll barn och unga vill ha och behöver i första linjen.

Handslagsdokument: Smart tillgänglighet till hjälp 0-6 år (PDF) Pdf, 1 MB.

Handslagsdokument: Smart tillgänglighet till hjälp 7-15 år (PDF) Pdf, 1 MB.

Handslagsdokument: Smart tillgänglighet till hjälp unga vuxna (PDF) Pdf, 2 MB.

Utökat anhörigstöd

Hur kan samhället på bättre sätt stödja anhöriga (barn, unga, vuxna och äldre)?

Migration och psykisk hälsa

Hur kan insatser för asylsökandes och nyanländas psykiska hälsa förbättras?

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.