Publicerad 5 februari 2024

Utredningar Nära vård

En rad statliga utredningar har haft uppdrag att fördjupa kunskapen kring Nära vård. Slutsatserna i utredningarna kan bidra till att utveckla vården vidare.

Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

I december 2020 utsågs Olivia Wigzell till särskild utredare för att föreslå en äldreomsorgslag samt att överväga och lämna förslag på hur medicinsk kompetens kan stärkas i verksamheten och – om det behövs – inom den kommunala ledningen.

SOU 2022:41 Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer, Regeringen

SKR:s remissvar Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg

Samsjuklighetsutredningen

I juni 2020 utsågs Anders Printz till särskild utredare med uppdrag att utreda hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. Utredningen lämnade två betänkanden.

SOU 2021:93 Betänkande 1, Regeringen (PDF)

SKR:s remissvar Från delar till helhet, personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

I slutet av 2019 utsågs Peter Almgren till särskild utredare för En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen lämnade två betänkanden.

SOU 2021:78 Betänkande 2, Regeringen

SOU 2021:34 Betänkande 1, Regeringen 

SKR:s remissvar Börja med barnen SOU 2021:78

SKR:s remissvar Börja med barnen SOU 2021:34

Samordnad utveckling för god och nära vård

I mars 2017 utsågs Anna Nergårdh till särskild utredare med uppdrag att stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Utredningen har lämnat fem delbetänkande och avslutades år 2021.

God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6), Regeringen

Statens offentliga utredningar God och nära vård

SKR:s remissvar Rätt stöd til psykisk hälsa SOU 2021:6

Effektiv vård

År 2016 kom regeringens nationella samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård Göran Stiernstedt med slutbetänkandet Effektiv vård - SOU 2016:2.

SOU 2016:2 Slutbetänkande, Regeringen

Propositioner behandlande av riksdagen

Här kan vi lägga in länkar till de tre propositioner som riksdagen fattat beslut om

SKRs kommentarer

Betänkandet God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, SOU 2020:19 överlämnades 1 april 2020. Det är en viktig utredning som pekar ut en nödvändig och önskad utveckling för att kunna möta invånarnas behov och förväntningar på vård och omsorg. Utredningen lyfter fram positiva delar som att kommunernas roll som sjukvårdshuvudmän lyfts fram, den enskilde kan initiera en individuell plan och begära ett så kallat patientkontrakt och att personcentrerad vård och omsorg är utgångspunkt.

SKR saknar däremot konkreta lagförslag som möjliggör avtalssamverkan mellan regioner och kommuner. Dessutom saknas ett uttalat förslag om införande av en nationell strategi som ger de långsiktiga förutsättningarna för kommuner och regioner i arbetet med omställningen till Nära vård.

Remissvar från SKR 2020:19 (PDF) Pdf, 421 kB.

Regeringen: Delbetänkande En reform för hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Det tredje delbetänkandet (God och nära vård – Vård i samverkan, SOU2019:29) överlämnades den 5 juni 2019. Delbetänkandet har inte gått ut på remiss men utredningen vill gärna ha synpunkter. Därför har SKR skickat in en skrivelse till utredningen med några inspel inför utredningens fortsatta arbete.

Skrivelse God och nära vård - vård i samverkan SOU: 2019:29 (PDF) Pdf, 260 kB.

Det andra delbetänkandet (God och när vård – En primärvårdsreform, SOU 2018:39) överlämnades den 1 juni 2018.

God och nära vård - En primärvårdsreform, SOU 2018:39 (PDF) Pdf, 661 kB.

Det första delbetänkande (God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, SOU 2017:53) överlämnades den 7 juni 2017. Propositionen som grundades på första delbetänkandet kom i maj 2020.

SKR:s yttrande på delbetänkandet God och nära vård SOU 2017:53 (PDF) Pdf, 341 kB.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.