Publicerad 24 mars 2023

Indikatorer Nära vård

Infografiken är framtagen som inspiration för att följa utvecklingen nationellt och regionalt i samverkan kommun och region.

Illustrationen innehåller 16 bilder, en per indikator, som visar förändringar över tid, om ett resultat har gått upp, ner eller förblivit detsamma, samt när informationen om resultatet per indikator senast är uppdaterad.

Från fokus på organisation - till fokus på person och relation

 • Upplevd trygghet i äldreomsorgen har från 85 procent (2018) till 86 procent (2020).
 • Kontinuitetsindex har ökat från 0.37 (2019) till 0.40 (november 2021).
 • Tillgänglighet har minskat från 84 procent (april 2019) till 82 procent (april 2022).
 • Kontinuitetsindex på SÄBO. Läkarkontinuitet för personer på särskilt boende. Här saknas värde.

Från invånare och patient som passiv mottagare - till aktiva medskapare

 • Förtroende för hälso-och sjukvården har ökat från 61 procent (2018) till 69 procent (2021).
 • Påverkbar slutenvård vid kronisk sjukdom per 100 000 har sjunkit från 887 (2010) till 556 (april 2020).
 • Patientupplevelse av information och kunskap. 76 procent positiva svar (april 2022) är oförändrad sedan 2019.
 • Behov av hemtjänst. Personer 65 år och äldre som har beslut om hemtjänst uppgår till 171 809 (april 2019) och minskat till 160 511 (april 2022).

Från reaktiv - till proaktiv och hälsofrämjande

 • Självskattad hälsa i befolkningen. 73 procent som gav bra/mycket bra (april 2022) är oförändrad sedan 2016.
 • Fallskador per 100 000 invånare 65 år och äldre var 5518 (2018).
 • Övervikt och fetma i befolkningen som har en BMI högre än 25 var 51 procent (2018) och har ökat till 52 procent (april 2022).
 • Vårdtillfällen per 100 000 invånare var 14 212 (2019) och har minskat till 13 190 (januari 2022).

Från isolerad vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus

 • Fast vårdkontakt. Andel patienter med fast vårdkontakt. Här saknas värde.
 • Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar, 17,5 procent (april 2019) och har minskat marginellt till 17,3 procent (april 2022).
 • Andel patienter med individuell plan, 0.24 procent (februari 2022) är oförändrad sedan 2019.
 • Samtalsbehandling för barn med depression och ångest. Här saknas värde.
Nära vård maj 2022. Ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i sättet att arbeta och resultatet av arbetet. Fyra områden, fokusförflyttningar, med exempel på fyra indikatorer per fokusförflyttning som kan användas för att följa omställningen till Nära vård.Förstora bilden

För att ladda ner bilden; högerklicka på bilden och välj Spara bild.

Källor per indikator

 • Upplevd trygghet. Källa: Socialstyrelsens undersökning. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat från 2020 års undersökning.
 • Kontinuitetsindex. Källa: PrimärvårdsKvalitet Resultat från nov 2021.
 • Tillgänglighet. Källa: Väntetider i vården. Resultat från april 2022.
 • Förtroende för Hälso- och sjukvården. Källa: Vården i siffror (Hälso- och sjukvårdsbarometern) Resultat från 2021.
 • Påverkbar slutenvård. Källa: Vården i siffror (Socialstyrelsens patientregister). Senaste redovisade resultat är 2020. Trögrörlig indikator jämförs därför med 2010.
 • Patientupplevelse. Källa: Vården i siffror (Nationell patientenkät). Resultat från 2021.
 • Behov av hemtjänst. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas Äldreomsorg. Resultat från april 2022.
 • Självskattad hälsa. Källa: Folkhälsomyndighetens Nationella folkhälsoenkät. Resultat från 2021.
 • Fallskador. Källa: Vården i siffror (Socialstyrelsens patientregister). Senaste redovisade resultat är från 2018.
 • Övervikt och fetma i befolkningen. Källa: Folkhälsomyndighetens Nationella folkhälsoenkät. Resultat från 2021.
 • Vårdtillfällen per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas patientregistret. Resultat från 2020, jämförs med 2018.
 • Oplanerad återinskrivning. Källa: Vården i siffror (SKR:s vårdtillfällesdatabas). Resultat från första tertialet 2022. Jämförs med första tertialet 2019. 
 • Individuell plan. Källa: Primärvårdskvalitet. Resultat från februari 2022.

Informationsansvarig

 • Lisbeth Löpare Johansson
  Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.