Publicerad 27 januari 2023

Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården

Målet för omställningen är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar hälsan. Målet är också att patienter och närstående ska kunna vara delaktiga i vård och behandling utifrån deras behov och förmågor.

Primärvården är basen och navet i vården och behöver samspela med den specialiserade vården, den kommunala omsorgen och socialtjänsten samt andra intressenter som behövs utifrån personens perspektiv. För att skapa en sådan mer sammanhållen vård och omsorg behöver samverkan stärkas mellan regioner och kommuner.

Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav är ett av fyra övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen om en god och nära vård 2023.

Överenskommelse om en God och nära vård 2023

För de fyra nedanstående utvecklingsområden avsätts gemensamt 2 389 miljoner kronor till regionerna och 750 miljoner kronor till kommunerna.

Medlen ska användas för insatser inom fyra delområden. Samtliga insatser som görs inom ramen för denna överenskommelse ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt.

1. Stöd till omställningsarbetet

Förutom generella insatser ska regionerna särskilt göra insatser inom områdena, samverkan mellan region och kommun, proaktiva, hälsofrämjande och habiliterande/rehabiliterande arbetssätt, undvik slutenvård genom proaktiva arbetssätt, ändamålsenligt resursutnyttjande samt att säkerställa privata aktörers medverkan.

2. Stöd till att förbättra tillgängligheten i primärvården

Regionerna ska utveckla och förbättra såväl den digitala som den fysiska tillgängligheten i primärvården bland annat genom ett fortsatt arbete med den förstärkta vårdgarantin inom primärvården. Tillgängligheten i glest befolkade områden och i socioekonomiskt utsatta områden ska särskilt beaktas och även tillgängligheten till sjukvård för äldre personer som i övrigt får sin hälso- och sjukvård inom kommunalt finansierade verksamheter.

3. Stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i vården

Regionerna ska öka kontinuiteten och relationsskapande i hälso- och sjukvården, bland annat genom insatser med inriktning mot att erbjuda fast vårdkontakt eller fast läkarkontakt till patienter i primärvården. Regionerna ska utarbeta rutiner för dokumentation och registrering av uppgifter om en patients fasta läkarkontakt och fasta vårdkontakt, samt säkerställa att patienter får information om vem som är deras fasta läkarkontakt och fasta vårdkontakt, i möjligaste mån via 1177.se.

4. Stöd för ökad delaktighet och medskapande, patientkontrakt

Regionerna ska bland annat fortsätta införandet av patientkontrakt samt utifrån upprättade handlingsplaner för hur patientkontrakt ska implementeras, följs upp och utvärderas samt utveckla samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.