Publicerad 21 december 2023

Fortsatt stöd till centrala utvecklingsområden för Nära vård

Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en personcentrerad, samordnad vård som stärker hälsan. Målet är också att patienter och närstående ska kunna vara delaktiga i vård och behandling utifrån deras behov och förmågor.

All vård och omsorg behöver utgå från personens/invånarens perspektiv. Primärvården är basen och navet i vården och behöver samspela med den specialiserade vården, den kommunala omsorgen och socialtjänsten samt andra intressenter som behövs utifrån personens perspektiv. För att skapa mera sammanhållen vård och omsorg behöver samverkan stärkas mellan regioner och kommuner.

Överenskommelse om en God och nära vård 2024

För de nio nedanstående utvecklingsområden avsätts totalt 3 200 miljoner kronor varav 2 420 miljoner kronor till regionerna och 750 miljoner kronor till kommunerna. 30 miljoner kronor avsätts till SKR:s arbete med att stödja kommuner och regioner i omställningen till Nära vård.

Medlen ska användas för insatser inom nio delområden. Samtliga insatser som görs inom ramen för denna överenskommelse ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt.

1. Stöd till omställningsarbetet

Förutom generella insatser som utgår från ett personcentrerat förhållningssätt ska regionerna särskilt göra insatser inom områdena samverkan mellan region och kommun, proaktiva, hälsofrämjande och habiliterande/rehabiliterande arbetssätt, undvik slutenvård genom proaktiva arbetssätt, ändamålsenligt resursutnyttjande samt att säkerställa privata aktörers medverkan.

2. Hälsofrämjande, förebyggande och habiliterande/rehabiliterande arbetssätt

Ett hälsofrämjande, förebyggande och habiliterande/rehabiliterande fokus i hälso- och sjukvården är nödvändigt för att på sikt förbättra hälsan i befolkningen och samtidigt använda hälso- och sjukvårdens resurser på ett effektivt sätt. Det är också en förutsättning för god hälsa för de personer som lever med kroniska och långvariga tillstånd. Kommuner och regioner ska bland annat arbeta med insatser som bidrar till att förebygga kroniska eller andra långvariga sjukdomar samt bidrar till att personer återvinner eller bibehåller bästa möjliga hälsa och funktionsförmåga. De ska också utveckla samverkan kring hälsofrämjande, förebyggande, habiliterande/rehabiliterande och försäkringsmedicinskt arbetssätt.

3. Stöd till att förbättra tillgängligheten i primärvården

Regionerna ska utveckla och förbättra såväl den digitala som den fysiska tillgängligheten i primärvården bland annat genom ett fortsatt arbete med den förstärkta vårdgarantin inom primärvården. Tillgängligheten i glest befolkade områden och i socioekonomiskt utsatta områden ska särskilt beaktas och även tillgängligheten till sjukvård för äldre personer som i övrigt får sin hälso- och sjukvård inom kommunalt finansierade verksamheter.

4. Stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i vården

Regionerna ska bland annat fortsätta införandet av patientkontrakt samt utifrån upprättade handlingsplaner för hur patientkontrakt ska implementeras, följs upp och utvärderas samt utveckla samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården.

5. Stöd för ökad delaktighet och medskapande, dokumenterad överenskommelse

För att åstadkomma en bättre och mer personcentrerad samordning i vården, som kan utgöra ett stöd både för patienter, närstående och vårdens medarbetare, ska arbetet med dokumenterade överenskommelser (tidigare kallat patientkontrakt) fortsätta. Detta för att stärka delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan med patientens perspektiv som utgångspunkt.

6. Insatser för att utveckla primärvården i landsbygd

Regionerna ska utveckla primärvården i landsbygd. Medlen kan exempelvis användas för att utveckla nya arbetssätt och modeller, införa eller utveckla digitala lösningar samt stärka teambaserade arbetssätt och samverkan mellan huvudmännen. Regionerna och kommunerna bör i denna del samverka inom länet när det gäller att stärka primärvården i landsbygd.

7. Insatser för goda förutsättningar för vårdens medarbetare

För att möta kompetensutmaningen behöver kommuner och regioner fortsätta fokusera på att aktivt rekrytera och samtidigt arbeta med fler lösningar som att utveckla arbetssätten, ta tillvara kompetens på bästa sätt, söka nya samarbeten och prioritera arbetsmiljöarbetet.

8. En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställningen till en Nära vård

En central förutsättning för omställningen till en Nära vård är en ändamålsenlig kompetensförsörjning. I syfte att stärka omställningen bör medel inom ramen för utvecklingsområdet användas till kompetenshöjande insatser och utvecklade arbetssätt, i detta ingår att stärka samverkan mellan regionerna och kommunerna.

9. Regioner och kommuner ska genomföra insatser för att främja kompetensförsörjningen

En ändamålsenlig kompetensförsörjning kan bidra till att stärka det medicinska omhändertagandet, tillgodose hög patientsäkerhet och en vård av god kvalitet. Insatserna ska nå både kvinnor och män. Medlen kan exempelvis användas till kompetenshöjande insatser, utveckla arbetssätt samt att stärka samverkan mellan kommuner och regioner.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.