Publicerad 9 oktober 2023

Samordning utifrån barnets fokus - omställningen Nära vård

Nya och samordnade arbetssätt kan främja barns och ungas hälsa och förebygga ohälsa på ett systematiskt sätt. Fler barn får sina behov mötta tidigt och specifika insatser från samhället minskar.

Länsgemensam modell i Kronoberg

Kronobarnsmodellen handlar om att ge alla barn och unga jämlika förutsättningar för en god och trygg uppväxt. Modellen vilar på barnkonventionen och barnets rätt att vara delaktig. Den bygger även i stor utsträckning på att skapa tillit mellan barnet, vårdnadshavare och verksamheter som möter barn och unga under uppväxten, liksom tillit verksamheter emellan.

Kronobarnsmodellen är ett samverkansarbete mellan regionen, kommunerna i Kronobergs län, Linnéuniversitetet, polismyndigheten och idéburna organisationer i länet. Region Kronoberg har tagit fram presentationsmaterial om Kronobarnsmodellen.

Presentation av Kronobarnsmodellen (PDF) Pdf, 844 kB.

Kronobarn_Handledning (PDF) Pdf, 1 MB.

Kronobarnsmodellen, Region Kronoberg

Inspiration och stödmaterial

SKR har tagit fram en film som beskriver Kronobarnsmodellen och samlat material som stöd för införande av arbetssättet.

För att strukturera upp arbetet inom Kronobarnsmodellen har olika verktyg tagits fram.

Praxismodellen

Praxismodellen består av tre steg:

  1. uppmärksamma barnets situation
  2. göra en informationsinsamling och definiera inom vilket eller vilka områden barnet behöver stöd
  3. samverkan med alla relevanta parter och upprätta barnets plan.

Praxismodellen (PDF) Pdf, 151 kB.

Stöd till informationsinsamling, praxismodellen (PDF) Pdf, 257 kB.

Barnets bästa-hjulet

Ett annat verktyg är Barnets bästa-hjulet som hjälper till att identifiera vad som fungerar respektive är utmanande i barnets liv. Hjulet hjälper till att sätta ord på vad i barnets livssituation som har uppmärksammats av en vuxen i barnets miljö. Det vägleder också till vilket stöd som behövs för att barnet ska få bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas och må bra. Hjulet är indelat i sju områden och till varje område finns stödmaterial med hänvisning till barnkonventionen. Det är det enskilda barnets situation och behov som styr vilka områden som tas upp i informationsinsamlingen och analysen.

Barnets bästa hjulet baserar sig på trygghet, hälsa, utvecklig, lärande, omsorg, hemmet och relationer. Förstora bilden

Barnensbästa-ansvarig

Barnensbästa-ansvarig är en nyckelfunktion som ansvarar för att samla in information när någon upptäckt att ett barn kan komma att behöva stöd. Det kan till exempel vara en pedagog på förskolan eller en rektor på skolan. Den som är barnensbästa-ansvarig ansvarar för att en djupare informationsinsamling så nära barnet som möjligt, därefter sker en bedömning. Vid behov kallar Barnensbästa-ansvarig till ett samverkansmöte där barnet, vårdnadshavaren och berörda professioner deltar.

Samtyckesblankett Barnens bästa-ansvarig, ifyllbar (PDF) Pdf, 115 kB.

Barnets plan

Barnets plan är en slags samverkanskarta som ska finnas tillgänglig för barnet och alla inblandade parter. I dokumentet Barnets plan beskrivs:

  • vilket stöd barnet och familjen ska få
  • när saker ska hända
  • vem som ansvarar för vad
  • kontaktpersoner.

Barnets plan ifyllbar, Region Kronoberg (PDF)

Medarbetare berättar

I filmen beskriver medarbetare i Kronobergs län hur Kronobarnsmodellen uppkommit och hur modellen fungerar. Medverkande Erika Lagergren, länsgemensam processledare, Ragnhild Olsson, verksamhetsutvecklare, Längd cirka 5 minuter.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.