Publicerad 18 mars 2024

Kontinuitet och fasta kontakter i vården

En del i ett personcentrerat arbetssätt är att patienten och vårdprofessionen har en god relation, så att ett partnerskap kan uppstå. För att möjliggöra den relationen är en god kontinuitet en viktig förutsättning. SKR stödjer på flera sätt utveckling av kontinuitet, fast läkarkontakt och fast vårdkontakt i primärvården.

I omställningen till Nära vård flyttas fokus från organisation till person och relationer för att stödja utvecklingen av en personcentrerad vård. Den fasta läkarkontakten och den fasta vårdkontakten i primärvården har nyckelroller i omställningen eftersom de ger förutsättningar för att bygga goda, långvariga relationer i de fall patienter, brukare och närstående har behov av och vill ha det. Vård- och omsorgsinsatser ska kunna ges med relationer som bas, och inte utgå från behov eller strukturer hos de organisationer som ger insatsen.

Fasta kontakter i vård och omsorg handlar om att skapa trygghet, samordning och säkerhet för patienten, brukaren, anhöriga och för vårdens medarbetare. Forskning visar att kontinuitet kan bidra till högre kvalitet, effektivitet och ökad nöjdhet hos patienterna. För att visa på värdet av fasta kontakter och kontinuitet har SKR intervjuat representanter från verksamheterna samt patienter och närstående.

Kontinuitet och fasta kontakter i Nära vård

Goda relationer skapar trygghet och kvalitet

Kontinuitet i vården kan utgå från en fast läkarkontakt, en fast vårdkontakt eller ett helt vårdteam med flera olika professioner. Enligt lag ska patienter ges möjlighet att få tillgång till och välja en fast läkarkontakt i primärvården. En fast vårdkontakt ska enligt lagen utses om patienten begär det eller det är nödvändigt för att tillgodose dennes behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. 2022 kommer riksdagen besluta om även äldre personer med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som bidrar till bättre kontinuitet och ökad trygghet.

Den fasta läkaren ska bidra till ökad kontinuitet och trygghet för patienten samtidigt som den fasta läkarkontakten har det samordnande medicinska ansvaret ur ett primärvårdsperspektiv. Den fasta vårdkontakten bidrar till trygghet genom kontinuitet och samordning. Vem som bör utgöra patientens fasta vårdkontakt ska grundas på patientens behov och vilken kompetens som bäst kan tillgodose det.

Väsentligt är att det finns en gemensam planering om flera professioner ansvarar för skilda insatser. Här har också en överenskommelse med patienten, ett så kallat patientkontrakt, en viktig funktion i att klargöra vem den fasta kontakten är.

Läkartillgång i primärvården

En samlad rapport som SKR tagit fram för att kartlägga tillgången till läkare i primärvården. Den visar både tillgången till allmänläkare inom regionerna och tillgången till ST -läkare (specialisttjänstgöring) hos såväl regioner som hos privata vårdgivare. Statistiken samlades in under november 2021.

Läkartillgång i primärvården 2021 (PDF) Pdf, 471 kB.

Fasta kontakter för personer som bor på SÄBO

Resultatet av en undersökning som genomfördes hösten 2021. Den visar på att 93 procent av personer i särskilt boende har en fast läkarkontakt och 97 procent har en fast vårdkontakt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det framkom även tre förbättringsområden där bland annat begrepp och termer tydligare behöver definieras. Materialet är tänkt att användas vid presentation.

Resultat mätning av fast kontakter i SÄBO (PDF) Pdf, 341 kB.

SKR:s stöd för fast läkarkontakt och fast vårdkontakt i primärvården

SKR Nära vård har sedan 2021 ett projekt för att stödja regionernas arbete med att främja kontinuitet och arbetet med fast läkarkontakt och fast vårdkontakt. Flertalet workshops och webbinarier arrangeras inom området. SKR arbetar även med att möjliggöra för en effektiv och likvärdig datainsamling och indikatorer för att mäta kontinuitet och fast läkarkontakt så att den nationella utvecklingen kan följas över tid. Arbetet med stödsatsningen fortsätter under 2022.

SKR rekommenderar att regionerna använder Primärvårdskvalitet för att kunna följa utvecklingen av kontinuitet i regionerna.

Primärvårdskvalitet och kontinuitetsindikatorerna

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.