Publicerad 18 oktober 2022

Hälsolabb Nära vård

Hälsolabb är en arena för lärande och experimentering som ska stödja omställningen till en Nära vård.

Bakom initiativet Hälsolabb ligger Experio Lab, SKR, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet, design vid Linköpings Universitet och Helsingborgs stad. Tillsammans med kommuner och regioner bygger aktörerna upp en neutral arena för samskapande, utveckling av nya arbetssätt och lärdomar om hur man jobbar i komplexa utmaningar kopplade till hälsa och utvecklingen av en Nära vård.

Arbetet fokuserar på görande men också på utveckling av styrning och ledning, policy och kultur som kan stödja omställningen. Arbetet är en del av SKR:s stöd till regioner och kommuner i omställningen till en Nära vård

Syftet med arbetet är att utveckla:

  • nya insikter hos regioner, kommuner, SKR och andra aktörer om möjligheter och hinder på olika nivåer – både micro-, meso- och macro – för omställningen till Nära vård
  • ökad kunskap och erfarenhet om förhållningssätt, arbetssätt och metoder för att arbeta med komplexa utmaningar kopplade till utvecklingen av en Nära vård
  • stärkta relationer och arbetssätt mellan regioner och kommuner och andra aktörer.

Insikter och lärdomar om utvecklingsarbete

Den senaste rapporten från Hälsolabb 4 oktober 2022 beskriver erfarenheter och lärdomar från explorativt utvecklingsarbete för en Nära vård. Fyra pilotregioner; Värmland, Örebro, Uppsala och Västernorrland har arbetat med nya arbetssätt och metoder för att stödja utvecklingen mot en Nära vård. Rapporten presenterar viktiga insikter om utvecklingsarbete för Nära vård, piloternas arbete samt ett antal rekommendationer om hur vi får till ett verkningsfullt och användarcentrerat utvecklingsarbete för Nära vård.

Ett steg närmare - insikter och fördomar om utvvecklingsarbete för en Nära vård, Hälsolabb

Regioner och kommuner får hjälp med komplexa utmaningar

Regioner och kommuner i samarbete inom ett geografiskt område deltar med en gemensam komplex utmaning kopplad till utvecklingen av en Nära vård. Det kan exempelvis handla om ökad psykisk ohälsa bland unga eller omhändertagande av multisjuka äldre. I labbet får regioner och kommuner tillgång till metoder och facilitering med spetskompetens inom bland annat design och datadrivet förändringsarbete.

Arbetet i labbet utgår från patienters och brukares – men även medarbetares – behov, erfarenheter och resurser. Regioner och kommuner deltar med både medarbetare från verksamheterna men även chefer, jurister eller andra experter och genomför gemensamma interventioner eller experiment för att testa nya arbets- och förhållningssätt.

I en lärprocess dokumenteras och analyseras arbetet, och lärdomar och slutsatser dras från de systemanalyser, experiment och interventioner som genomförs. Lärandet diskuteras regelbundet i dialog med kommuner, regioner, forskare, SKR och andra relevanta aktörer.

Mer information om vad som hände under det första året och lom siktet framåt finns i rapporten Ett år med hälsolabb.

En lägesrapport - ett år med hälsolabb, Experiolab

Samarbete med Samsjuklighetsutredningen

Hur man kan förbättra vården och stödet till personer med beroende och psykisk ohälsa? Den frågan var temat för en workshop som arrangerades i januari 2021 av Experio Lab och Nära vårdprogrammet på SKR, i samverkan med Samsjuklighetsutredningen. Deltog gjorde nationella, regionala och kommunala aktörer.

Hälsolabb samarbetar med den statliga Samsjuklighetsutredningen som har regeringens uppdrag att ta fram förslag för en mer samordnad och personcentrerad vård för den aktuella målgruppen. Experio Lab har tillsammans med utredningen genomfört djupintervjuer och workshops med personer och deras anhöriga med egen erfarenhet av samsjuklighet. Arbetet har resulterat i tio målbilder som beskriver hur patienter och brukare önskar att vården och socialtjänsten bör fungera.

På workshopen diskuterades vilka förändringar som krävs när det gäller till exempel lagstiftning, styrning, ledning och organisation för att möjliggöra dessa målbilder.

Workshopen genomfördes både på nationell nivå och regionalt med tre parallella workshops i Värmland, Västernorrland och Örebro.

Resultaten från workshopen blir ett viktigt underlag för Samsjuklighetsutredningens fortsatta arbete, men också för det arbete som redan pågår i kommuner och regioner för att förbättra vården och stödet till personer med samsjuklighet.

Workshop, samsjuklighetsutredningen

Resultat analys workshop samsjuklighet

Närmare! – omställning till en lärande miljö för Nära vård

SKR har tillsammans med Hälsolabb genomfört ett nationellt behovsdrivet designprojekt för att öka lärande och kraft i omställningen till Nära Vård. I sex piloter har projektet utforskat hur extern designkompetens kan stärka lokal egen kraft att söka nya sätt att tänka och arbeta, helst i gränslandet mellan region och kommun.

Experiolab: Närmare- omställning till en lärande miljö för nära vård (PDF)

Är du intresserad av att veta mer kontakta Kajsa Westling.

kajsa.westling@experiolab.se

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.