Publicerad 7 februari 2024

Mätningar verksamhetsutveckling

Här presenteras resultat från olika mätningar som kan användas för att undersöka hur nuläget ser ut i en verksamhet inom vård och omsorg. Här finns också verktyg som går att använda för att själv genomföra mätningar.

Mätningarna och stödet kan vara till nytta för personal och beslutsfattare på alla nivåer i kommuner och regioner.

Patient-, brukar- och invånarmätningar

När verksamheten ska utvecklas är det viktigt att samla in information från de personer som berörs det vill säga patienter och brukare. Vad tycker patienter och brukare och hur uppfattar de verksamheten?

Hälso-och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Nationell Patientenkät

I Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten kan användas för att förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det kan också fungera som underlag för att jämföra vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Nationell Patientenkät

Brukarundersökningar

En kunskapsbaserad socialtjänst bygger på flera olika kunskapskällor, där brukarnas åsikter är en viktig del. brukarundersökningar inom socialtjänstområdet. SKR har tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), intresserade kommuner och privata utförare utvecklat nationella brukarundersökningar för flera verksamhetsområden

Brukarundersökning inom socialtjänsten

Mätningar av vårdens kvalitet

Det genomförs många olika mätningar som kan användas för att hitta nya verksamhetsområden att utveckla.

Kolada, nyckeltal

I kommun- och landstingsdatabasen Kolada finns nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter. I Jämföraren kan du få en överblick av verksamheten på din enhet, din kommun eller din region.

Kolada

Nationella kvalitetsregister

Den data som finns i Nationella kvalitetsregister kan användas för att se resultat och följa utvecklingen i den egna verksamheten men också för att jämföra med andra.

Nationella kvalitetsregister

PrimärvårdsKvalitet, uppföljning i primärvården

Vårdcentraler som använder PrimärvårdsKvalitet kan se alla uppgifter om sin egen verksamhet och kan följa upp vården av enskilda patienter.

PrimärvårdsKvalitet

Vården i siffror, indikatorer och mått

Vården i siffror tillgängliggör aktuell data från en mängd olika källor och för de flesta vårdenheter i Sverige.

Vården i siffror

Väntetider i vården

Aktuell statistik som visar hur tillgänglig svensk hälso- och sjukvård är till exempel hur snabbt du kan komma fram via telefon, hur snabbt du kan få en tid till läkare eller operation.

Väntetider i vården

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.