Publicerad 20 oktober 2022

Planering folkhälsa

Planering handlar om att formulera visioner och mål. För att välfärdstjänsterna ska vara jämlika och jämställda behöver det säkerställas redan i planeringen i form av uppdrag, mål, resursfördelning och handlingsplaner.

Planeringsbiten ur Styrsnurran; beskriv uppdrag, sätta mål, resursfördelning, handlingsplan.

Det är de förtroendevaldas uppgift att på övergripande nivå formulera kortsiktiga och långsiktiga mål som anger vilka tjänster som ska levereras till invånarna. Inför detta arbete kan tjänstepersoner bidra med viktiga underlag. Följande steg ingår i planeringen:

  1. Beskriva uppdraget.
  2. Sätta mål – ange mål för olika grupper av kvinnor och män.
  3. Resursfördelning – se över och säkra en god resursfördelning mellan olika grupper av kvinnor och män, samt mellan olika geografiska områden.
  4. Ta fram en handlingsplan.

Tänk på att:

  • Innefattar uppdraget att säkra att tjänsterna når ut till alla olika grupper i befolkningen? Via egen verksamhet eller i samverkan med andra aktörer som lättare når ut?
  • Finns det en vision och strategiska dokument i din organisation och/eller nationell lagstiftning att ta hänsyn till? Eller finns det något dokument att bygga vidare på, för förbättrad folkhälsa?
  • Finns det en omvärldsanalys att använda som även beaktar olika grupper i befolkningen?

Målen utformas sedan efter vad invånarna kan förvänta sig av den service och de tjänster som organisationen levererar.

Stöd för uppdragsbeskrivning, målsättning, resursfördelning övergripande

Jämlikhet och jämställdhet

Vid sidan av att erbjuda en generell välfärd till alla, ingår det i kommuners och regioners uppdrag att utforma sin verksamhet som kompenserar för livsvillkor som kan riskera att ge olika förutsättningar bland olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.

För att minska socioekonomiska skillnader behövs kontinuerlig uppmärksamhet på hur beslut, åtgärder och verksamhet når och fungerar för olika grupper av människor. Exempelvis vilka mammor och pappor kommer till föräldraskapsstöd, vilka äldre kvinnor och män kommer till träffpunkter, vilka killar och tjejer utnyttjar spontanidrottsplatser. Därför behövs ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv i den ordinarie verksamheten i kommuner och regioner. Det innebär att både vidta åtgärder som riktar sig till hela befolkningen och till grupper av människor som riskerar att drabbas särskilt svårt.

Omvärldsbevakning – möjligheter och utmaningar

Omvärldsbevakning och analys är nödvändigt för att förstå vad som påverkar förutsättningarna att leda och styra. På vilket sätt beaktas olika grupper i befolkningen?

För att göra en omvärldsanalys och behovsinventering kan du ta hjälp av följande omvärldsspaningar samt lärdomar under pandemin från 2019. Underlaget fokuserar på utredningar, lagändringar och överenskommelser som påverkar folkhälsan.

Utan spaning - ingen aning! Underlag inför 2023-2025 (PDF) Pdf, 758 kB.

Utan spaning – ingen aning! Underlag inför 2022-2024 (PDF) Pdf, 669 kB.

För ett motståndskraftigt samhälle - lärdomar av pandemin

Utan spaning -ingen aning! Underlag inför 2020-2022 (PDF) Pdf, 1 MB.

Stöd till att göra omvärldsbevakning

Tydliggör folkhälsoarbetet med frågor

Kommunen och regionen kan ha specifika mål för folkhälsan där det är utpekat vilka aktörer som arbetar med målen. Är folkhälsa eller jämlik hälsa inte uttryckt i målen? Det kan finnas andra mål och finnas en mängd arbete som pågår i ordinarie arbete som kan bidra till förbättrad folkhälsa. Det kan till exempel röra sig om åtgärder och insatser inom skola, omsorg och samhällsplanering. Dialoger kan ske med dessa verksamheter utifrån de mål som bidrar till folkhälsan. En bra ingång kan vara att ställa frågor som handlar om på vilket sätt olika mål bidrar till folkhälsan och vice versa, eller hur folkhälsoläget påverkar andra mål och verksamheter.

Frågorna kan också vara en bra ingång till att börja diskutera folkhälsoresultat, både från Öppna jämförelser folkhälsa samt lokal och regional data inom folkhälsoområdet. Frågorna kan också vara en inledning inför ett kommande förbättringsarbete.

Dialogkedjan är en metod som går att använda för at skapa en dialog med företrädare för verksamheten om deras uppdrag och vilka de är till för.

Dialogkedjan

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR