Publicerad 12 augusti 2021

Gissa statistiken -engagera deltagarna kring folkhälsa

Det finns flera sätt att involvera deltagare vid workshops eller arbeten som rör folkhälsofrågor. Här finns några förslag på övningar där deltagarna måste engagera sig.

Gissa statistiken 1

Vid presentation - visa bara rubriken först. Deltagarna gissar högt. Därefter visa resultatet, som är tagna från Kolada. Hitta gärna egen statistik och utgå ifrån.

www.kolada.se

Flickor respektive pojkar som är behöriga till gymnasiet i vår kommun. Två grafer.

Exempel från Kolada.

Gissa statistiken 2

Vid presentation – eller utskrifter för gruppdiskussioner – välj ut några indikatorer som läggs in på en bild och visar olika nivåer, olika utveckling över tid, men även stora skillnader mellan olika grupper; kön, ålder, socioekonomi. Ge några svarsalternativ och låt dem diskutera sig fram till vilken indikator som visas på de olika bilderna.

Folkhälsomyndigheten folkhälsans utveckling

Kön, socioekonomi och ålder på riksnivå. Visar kvinnor, män och totalt per graf. Exempel: Övervikt eller fetma (BMI >25) , nedsatt psykiskt välbefinnande, daglig rökning. Ledtrådar: Nivå och utveckling över tid.

Skärmklipp från Folkhälsomyndighetens resultat.

Quiz om resultaten i Öppna jämförelser folkhälsa

Vid gruppdiskussioner kan du använda olika folkhälsoresultat som du särskilt vill engagera andra med. Lägg de gärna som kluster till exempel både resultat på hälsoutfall, och resultat på områden som kan påverka hälsoutfallet. Statistik som hör till Öppna jämförelser folkhälsa finns i Kolada.

Hitta din kommun eller regions resultat i Kolada, ÖJ folkhälsa

Exempel på data att jämföra

 • Fetma, stillasittande samt upplevelse av gång/cykelvägar
 • Självskattad hälsa, Nedsatt psykiskt välbefinnande samt Ängslan, oro, ångest

Exempel på frågor

 • Hur tror du det skiljer sig vid jämförelse mellan kvinnor och män, grupper med kort, medel respektive lång utbildning, bland olika åldrar?
 • Hur ligger vår kommun till i jämförelse med genomsnittet i landet?
 • Vad tror du det beror på – dvs. vilka är de bakomliggande orsakerna?

Exempel på tipsrunda

Frågor och olika svarsalternativ

 1. Hur stor andel klarar 9:an respektive genomgår gymnasiet?
 2. Hur många av unga 16-25 år varken studerar eller arbetar?
 3. Hur stor andel av vår befolkning har varit arbetslösa mer än 6 månader?
 4. Hur stor andel av våra barn deltar i förskolan?
 5. Hur stor andel av vår personal i förskolorna har pedagogisk högskoleutbildning

Diskussionsfrågor

 • Finns det skillnader bland ovanstående livsvillkor och levnadsförhållande mellan vår kommun/region än andra närliggande – alternativt nationellt?
 • Hur kan det påverka våra resultat?

Informationsansvarig

 • Johanna Woltjer
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.