Publicerad 11 mars 2024

Nätverk och samarbeten folkhälsa

Samverkan och erfarenhetsutbyte är en förutsättning för ett hållbart och mer effektivt folkhälsoarbete. SKR har två nätverk för kommuner och regioner kring strategiskt viktiga frågor inom folkhälsa och välfärden. SKR deltar även i nätverk på nationell och internationell nivå.

Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna

Utgångspunkten för nätverket är strategiska folkhälsofrågorna ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Frågor som också är kopplade till den övergripande planeringen och hållbar utveckling. Syftet är att utbyta erfarenheter om till exempel hur man bäst använder resurserna och vad som kan betraktas som framgång i folkhälsoarbetet.

I nätverket ingår 28 kommuner i en mix av stora och små kommuner och med hänsyn taget till spridningen över landet: Arvika, Bollnäs, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Gotland, Gällivare, Gävle, Halmstad, Kalmar, Lidköping, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Mora, Norrköping, Ronneby, Skellefteå, Strömstad, Sundsvall, Tidaholm, Tranås, Västerås, Växjö, Åre, Örebro och Uppsala.

Folkhälsomyndigheten och andra aktörer medverkar vid behov på nätverksträffarna.

Förväntningar på nätverket

Nätverket träffas 2-3 gånger per år och har en mindre arbetsgrupp som förbereder varje tillfälle. Förväntningarna på nätverket:

 • hålla sig på den strategiska nivån/helhetssyn
 • utveckla samverkan och göra avgränsningar
 • skapa en mötesplats som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och personlig stimulans
 • förbättra kontakten mellan kommunerna och SKR i strategiska folkhälsofrågor
 • möjligheten att överföra kunskaper om erfarenheter av framgångsrika verktyg för strategiskt folkhälsoarbete.

Vill du ta del av kommande inbjudningar, fullständiga minnesanteckningar, presentationer m.m. från nätverket – gå med i Projectplace för strategiskt folkhälsoarbete i kommuner. Där kommer du också i kontakt med andra folkhälsostrateger i landet.

Anmälan till Projectplace för strategiskt folkhälsoarbete

Nätverket för regionernas folkhälsochefer

Nätverket utgör en viktig struktur för samverkan, kontinuitet och långsiktighet i folkhälsoarbetet. Det övergripande syftet är att i samverkan stärka förutsättningarna för:

 • jämlika och jämställda välfärdstjänster för en god och jämlik hälsa i befolkningen
 • social hållbarhet
 • att folkhälsoperspektivet är integrerat i ordinarie styr- och ledningsstrukturer
 • främjande arbetssätt inom välfärdens verksamheter
 • utbyte av kunskap och erfarenheter för lärande

Den nationella folkhälsopolitiken är vägledande i arbetet. Nätverket utvecklar olika sakområden via utsedda arbetsgrupper och har exempelvis tagit fram skriften ”Hälsoekonomi och Folkhälsoarbete” och postern ”Länge leva hela Sverige!”.

Nätverket träffas fyra dagar per år. SKR ingår i samverkan och bidrar med stöd. Folkhälsomyndigheten och andra aktörer medverkar på nätverkets konferenser. Nästa konferens är den 1-2 februari 2023.

Nätverk för Healthy Cities Sverige

Healthy Cities Sverige är en del av WHO:s globala Healthy Cities-nätverk som arbetar för att skapa samhällen som är bra för alla att leva och bo i.

Healthy Cities samlar kommuner och regioner som placerar folkhälsa och jämlik hälsa högt på agendan. Aktiva i nätverket är politiker och tjänstepersoner som tillsammans diskuterar aktuella folkhälsofrågor och delar med sig av kunskap.

Inom det strategiska arbetet för folkhälsa, social hållbarhet och hållbar samhällsutveckling, bidrar nätverket till strukturer för styrning och ledning, implementering och metodutveckling av de nationella folkhälsomålen. Det handlar om att bidra till jämlika förutsättningar för god hälsa, social hållbarhet och en hållbar samhällsutveckling.

Healthy Cities Sverige arbetar tillsammans med de europeiska nätverken utifrån WHO:s långsiktiga strategi för hälsosam samhällsplanering i alla sektorer Health 2020.

Nätverk för Healthy Cities

WHO om Healthy Cities

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

HFS-nätverket arbetar för en mer hälsoorienterad hälso- och sjukvård för såväl patienter, medarbetare som befolkning, för en god och jämlik hälsa. Nätverket är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services.

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Nätverket EuroHealthNet

EuroHealthNet är ett partnerskap för offentliga institutioner i Europa på regional, nationell och internationell nivå. Målet är att bidra till hållbara samhällen för alla och att utjämna skillnader i hälsa inom och mellan länderna i Europa.

EuroHealthNet

Nätverken Demokrati och Uppdrag hälsa

Nätverken är ett utvecklingsforum där förtroendevalda (Demokrati och Hälsa) och tjänstepersoner (Uppdrag Hälsa) kan utbyta erfarenheter och utveckla sin kompetens som befolkningsföreträdare och uppdragsgivare.

Nätverken utgår från en demokratiskt styrd hälso- och sjukvård, med fokus på ledning och styrning av hälso- och sjukvården ur ett befolknings- och behovsperspektiv.

Reglab

Reglab är ett forum för att lära och fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna. Regioner, myndigheter, forskare och andra möts och driver gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala analyserna. Reglab innebär tillgång till alla medlemmars specialistkunskap. Man är en del av ett kompetensnätverk som ger omvärldsbevakning och benchmarking och deltar i framtidsdiskussionen kring utvecklingen av Sveriges regioner.

Reglab

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Filippa Myrbäck
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.