Publicerad 16 mars 2021

Nätverk och samarbeten

Samverkan är en förutsättning för ett hållbart och mer effektivt folkhälsoarbete. Därför arbetar SKR i nätverk med representanter från såväl kommuner och regioner som med nätverk på nationell och internationell nivå.

Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna

Utgångspunkten för nätverket är strategiska folkhälsofrågorna ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Frågor som också är kopplade till den övergripande planeringen och hållbar utveckling.

Syftet är att utbyta erfarenheter om till exempel hur man bäst använder resurserna och vad som kan betraktas som framgång i folkhälsoarbetet. Behov finns också att initiera gemensamma utvecklingsområden och verktyg.

I nätverket ingår 27 kommuner i en mix av stora och små kommuner och med hänsyn taget till spridningen över landet: Arvika, Bollnäs, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Gotland, Gällivare, Gävle, Halmstad, Kalmar, Lidköping, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Mora, Norrköping, Ronneby, Skellefteå, Strömstad, Tidaholm, Tranås, Västerås, Växjö, Åre, Örebro och Uppsala.

Förväntningar på nätverket

Nätverket träffas 2-3 gånger per år och har en mindre arbetsgrupp som förbereder varje tillfälle. Förväntningarna på nätverket:

 • hålla sig på den strategiska nivån/helhetssyn
 • utveckla samverkan och göra avgränsningar
 • skapa en mötesplats som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och personlig stimulans
 • förbättra kontakten mellan kommunerna och SKR i strategiska folkhälsofrågor
 • möjligheten att överföra kunskaper om erfarenheter av framgångsrika verktyg för strategiskt folkhälsoarbete.

Nätverket för regionernas folkhälsochefer

Nätverket utgör en viktig struktur för samverkan, kontinuitet och långsiktighet i folkhälsoarbetet. Det övergripande syftet är att i samverkan stärka förutsättningarna för:

 • jämlika och jämställda välfärdstjänster och en god och jämlik hälsa i befolkningen
 • att folkhälsoperspektivet är integrerat i ordinarie styr- och ledningsstrukturer
 • hälsofrämjande arbetssätt inom välfärdens verksamheter
 • utbyte av kunskap och erfarenheter för lärande
 • ett proaktivt arbete för social hållbarhet

Den nationella folkhälsopolitiken är vägledande i arbetet. Nätverket utvecklar olika sakområden via utsedda arbetsgrupper och har exempelvis tagit fram skriften ”Hälsoekonomi och Folkhälsoarbete” och postern ”Länge leva hela Sverige!”.

Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter medverkar kontinuerligt på nätverkets konferenser. Nätverket träffas fyra dagar per år. Sveriges Kommuner och Regioner ingår i samverkan och bidrar med stöd.

Nätverk för Healthy Cities Sverige

Det nationella nätverket för Healthy Cities arbetar för jämlik folkhälsa och jämlika förutsättningar för god hälsa och för hållbar samhällsutveckling. Målet om kvalitet och jämlikhet inom den nationella folkhälsan samt att gemensamt skapa strukturer för hållbar utveckling ska nås genom dialoger, temagrupper, föreläsningar och gemensamt arbete mellan politiker och tjänstepersoner. Nätverket förbinder sig att arbeta enligt WHO:s kriterier för Healthy Cities.

Healthy Cities verkar inom ramarna för WHO:s strategi för en hälsosam samhällsplanering och vill lyfta upp jämlik hälsa.

Nätverk för Healthy Cities

WHO om Healthy Cities

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

Nätverket arbetar för en mer hälsoorienterad hälso- och sjukvård för såväl patienter, medarbetare som befolkning, för en god och jämlik hälsa. Nätverket är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services.

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Nätverket EuroHealthNet

EuroHealthNet är ett partnerskap för offentliga institutioner i Europa på regional, nationell och internationell nivå. Målet är att bidra till hållbara samhällen för alla och att utjämna skillnader i hälsa inom och mellan länderna i Europa.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Filippa Myrbäck
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR