Publicerad 20 oktober 2022

Kvalitetsrapportering av hälso- och sjukvårdsdata

Data som beskriver resultat är viktiga för förändringsarbete och förbättring av den svenska hälso- och sjukvården. Öppenheten är central, och det finns en standardiserad infrastruktur för leverans av kvalitetsdata, från olika register till dem som ska använda datan.

Att exponera data som samlats in i vården för vårdens medarbetare och chefer bidrar till högre kvalitet och bättre resultat i vården. Även patienter och invånare i allmänhet kan ha nytta av att se den här typen av fakta.

Eftersom data alltid kan tolkas på olika sätt, är det viktigt att alltid beskriva den data som presenteras, till exempel täckningsgrad, bortfall, hur inrapporteringen gått till och om det finns specifika tolkningsproblem.

Standardiserad infrastruktur

Idag publiceras över 700 nationella kvalitetsindikatorer löpande. Publiceringen sker automatiskt tack vare en gemensam och standardiserad infrastruktur. Infrastrukturen innebär att de indikatorer som mäts i olika så kallade källsystem, till exempel kvalitetsregister, hälsodataregister från Socialstyrelsen eller regionala databaser, tillgängliggörs på ett standardiserat sätt och kan visas upp i olika system eller applikationer för kvalitetsdata.

Ett exempel är Vården i siffror, som visar data för ledning och styrning av hälso- och sjukvården, ett annat exempel är 1177.se som visar data för invånarna.

Vården i siffror

Genom standardiserade format kan källsystemen leverera data till många olika applikationer och system, utan att de tekniska formaten behöver anpassas till varje system som vill visa upp data.

Kan användas i egna applikationer

Utvecklingen av Vården i siffror och den bakomliggande infrastrukturen sköts av SKR och är en del i regionernas Nationella system för kunskapsstyrning.

Infrastrukturen kan användas både av den som vill rapportera kvalitetsmått och den som vill visa indikatorer i en egen applikation. Det finns särskilda instruktioner för hur detta ska gå till.

Informationsansvarig

  • Eva-Charlotta Gaal
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR