Publicerad 18 mars 2021

Stresshjälpen 5.0

Utgivare: Psykologpartners W&W

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 174 kB.

Programbeskrivning

Stresshjälpen 5.0 är ett program som syftar till att med mindfulness och KBT-strategier behandla mild till måttlig stressproblematik hos vuxna. Enligt utgivaren kan programmet även användas vid utmattningssyndrom som en del i en större insats. Programmet administreras som vägledd internetbehandling där behandlare bör ha minst grundläggande KBT-utbildning (steg 1) och med rekommenderad återkoppling en gång i veckan.

Stresshjälpen har använts med Psykologpartners egen plattform KBT-online och finns på den nationella plattformen för stöd- och behandling (SoB). Programmet innehåller sex avsnitt och rekommenderad behandlingstid är åtta veckor. Från startåret 2012 har programmet använts som internetbehandling inom primärvård och psykiatri samt inom forskning. I december 2019 hade 2 400 personer avslutat programmet.

Vetenskaplig dokumentation för programmet

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvård.

Designgranskning

Stresshjälpen 5.0 har granskats i nationella plattformen för stöd- och behandling (SoB). Enbart första modulen är bedömd eftersom åtkomst till övriga sex moduler inte medges för testperson.

Introduktion

Mycket kort instruktion om att ”Starta programmet genom att klicka på första steget nedan.” Steget är Modul 1: Introduktion och sömnkunskap.

Navigering

I modul 1 framgår att programmet består av sex avsnitt. Här finns inkonsekvent nomenklatur avseende orden modul respektive avsnitt, vilket utgivaren själv tar upp, ”Det behandlingsprogram du nu kommer att arbeta med innehåller 6 avsnitt (kallas också ’modul’)".

Användaren uppmanas att fylla i en plan för sin träning. De olika momenten i modul 1 utförs successivt men det går att backa och upprepa genomgånget moment. I varje moment ingår övningar med frågor som ska besvaras med fritext. Användaren fyller även i en veckodagbok som har en mall för att fylla i tider för olika händelser och upplevelser. Momenten avslutas med att patienten formulerar en reflektion efter veckans träning. Sista momentet i modulen 1 är en av programmet skapad sammanfattning av modulen.

Layout

Ljudövningar finns tillgängliga via länk till utgivarens webbsida, där filerna kallas "Andningsövningar". Det framgår inte när och hur dessa ska användas. Texten är måttligt omfattande och kombineras med video, ibland med transkriberad text.

Interaktivitet

Övningarna innebär att användaren formulerar sig i fritext som svar på frågor. Svaren sänds till behandlaren. Användaren kan inte se sin fritext. Modul 1 innehåller inga skattningsskalor men det finns enligt utgivaren i övriga moduler. När skalorna är ifyllda visas rubriken ”Resultat”, användaren kan då se sina värden.

Kommunikation

Programmet upplyser om att behandlaren ser användarens svar på olika övningar. Behandlaren kan kontaktas via meddelandefunktionen under rubriken ”Meddelanden”. I sista momentet avrundas veckans träning och efter programmets sammanfattning kryssar användaren i att hen är mogen för nästa modul.

I sista momentet avrundas veckans träning och användaren kryssar i att hen är mogen för nästa modul.

Sammanfattande bedömning

Stresshjälpen uppges vara ett program för att behandla mild till måttlig stressproblematik hos vuxna. Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvården. Detta försvårar bedömningen av programmets lämplighet för behandling av mild till måttlig stress. Utgivaren uppger att programmet även är lämpligt för utmattningssyndrom som en del i en större insats. Det framgår inte vad den insatsen ska innehålla.

Designgranskningen visar att Stresshjälpen är ett måttligt omfattande program med god interaktivitet. Programmet är lättnavigerat och har en bra balans mellan textmängd och video.

Vid användning av Stresshjälpen i hälso- och sjukvården rekommenderas starkt att det sker en väl genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall, eftersom programmet inte har utvärderats vetenskapligt och kan fungera olika för varierande målgrupper och i olika vårdkontext.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

Saknas.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.