Publicerad 18 mars 2021

Social fobi och behandling 1.0

Utgivare: Psykiatri Sydväst SLSO Stockholm

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 159 kB.

Programbeskrivning

Social fobi behandling 1.0 är ett program som enligt utgivaren syftar till att behandla och förebygga återfall för individer med social fobi från 16 år. Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling där behandlare bör ha minst grundläggande KBT-utbildning (steg 1). Programmet bygger på KBT: psykoedukation, Clark och Wells kognitiva modell, kognitiv bearbetning samt exponering. Social fobi behandling har använts med egen plattform, Internetpsykiatrins P2. Rekommenderad behandlingstid är 12 veckor och rekommenderad frekvens av återkoppling från internetbehandlare till patient är en till tre gånger per vecka.

Från startåret 2010 har programmet använts på internetpsykiatrienheten, en specialenhet inom psykiatrin i Stockholm, med bred rekrytering (primärvård, psykiatri och allmänhet) samt forskning. I maj 2017 hade ca 1500 patienter använt programmet.

Vetenskaplig dokumentation för programmet

Fem studier ingår i det vetenskapliga underlaget (februari 2018), varav en är randomiserad, kontrollerad studie av medelhög kvalitet gällande social fobi, där programmet Social fobi behandling 1.0 jämfördes med gruppbehandling med psykolog och visade samma effekt (1). Programmet Social fobi behandling 1.0 administrerades på en forskningsplattform och patienten hade stöd av kontakt med psykolog via säker email eller telefon, högst 10 minuter per vecka i 15 veckor; hemuppgifter efter varje modul ingick. Gruppen som hade rekryterats via remittering från psykiatri, primärvård och annons, hade viss övervikt av män med diagnos social fobi. Av samma randomiserade kontrollerade studie har även 4–årsuppföljning publicerats, som visade att majoriten av ICBT-behandlade hade kvarstående effekt efter 4 år. Kostnads-effekt-analys visar kostnadsutfall likvärdig mellan internetmedierad behandling och gruppbehandling. Samtliga studier genomförda inom psykiatrisk vård.

Designgranskning

Programmet har granskats i inloggning på egen plattform. Inloggning respektive byte av moduler tar mycket lång tid och förklaras av föråldrad teknik; växling av sidor inom modul fungerar utan anmärkning.

Introduktion

Programmet inleds med en kort och bra introduktion och olika formulär, som användaren måste besvara för att komma vidare.

Navigering

Webbläsarens backknapp har varierande funktion, d.v.s. fungerar ibland men ibland inte. Programmet har dessutom en egen backknapp med bra grafisk utformning och funktion.

Layout

Textbredden är i de flesta avsnitt dynamisk, d.v.s. ändrar sig efter skärmstorlek och är alltså skärmberoende. Det finns ingen information om detta utan man får pröva sig fram. Textavsnitten är ofta långa; mellanrubriker förekommer irreguljärt. Det finns enstaka figurer men inga bilder, ljud eller video. En figur har färginslag vilket lättar upp.

Interaktivitet

Det finns få störande delar förutom en extra separat ruta uppe till höger på varje sida med otydlig funktion. Det finns ett intressant diskussionsforum på slutet.

Bra interaktivitet och bra tydlig uppföljning.

Kommunikation

Hemuppgift kan sändas in utan att vara ifylld alls.

Sammanfattande bedömning

Social fobi behandling 1.0 är ett lämpligt program för att behandla och förebygga återfall hos vuxna med social fobi. Programmet har utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie av medelgod kvalitet, som visar att programmet har samma effekt vid behandling av social fobi som gruppbehandling, och där det dessutom är gjort 4-årsuppföljning som visar på god långtidseffekt. Kostnadseffektiviteten var lika god som vid sedvanlig gruppbehandling. Programmet används inom den specialiserade vården. Programmet Social fobi behandling 1.0 finns ej på SoB- plattformen. Designmässigt en egen plattform med långsam svarstid vid växling mellan moduler, omfattande text utan bild, ljud och video men med mycket god interaktivitet.

Vid användning i vården rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då programmet kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext och överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas, speciellt i primärvården.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

1. Hedman E, Andersson G, Ljótsson B, Andersson E, Rück C, Mörtberg E, Lindefors N. Internet-based cognitive behavior therapy vs. Cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder: a randomized controlled non-inferiority trial. PLoS One 2011;Mar 25;6(3)

2. Hedman E, El Alaoui S, Lindefors N, Andersson E, Rück C, Ghaderi A, Kaldo V, Lekander M, Andersson G, Ljotsson B. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of Internet- vs. group-based cognitive behavior therapy for social anxiety disorder: 4-Year follow-up of a randomized trial. Behavior Research and Therapy 2014;59;20-29.

3. El Alaoui S, Hedman E, Ljótsson B, Lindefors N. Longterm effectiveness and outcome predictors of therapistguided internet-based cognitive-behavioural therapy for social anxiety disorder in routine psychiatric care. BMJ Open 2015;5e007902

4. El Alaoui S, Hedman E, Kaldo V, Hesser H, Kraepelien M, Andersson E, Rück C, Andersson G, Ljótsson B, Lindefors N. Effectiveness of Internet-Based Cognitive-Behavior Therapy for Social Anxiety Disorder in Clinical Psychiatry. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2015; 83:902-914

El Alaoui S, Ljótsson B, Hedman E, Kaldo V, Andersson E, Rück C, Andersson G, Lindefors N. Predictors of Symptomatic Change and Adherence in Internet-Based Cognitive Behaviour Therapy for Social Anxiety Disorder in Routine Psychiatric Care. PLoS ONE 2015;10(4):e0124258

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.