Publicerad 18 mars 2021

Paniksyndrombehandling 1.0

Utgivare: Psykiatri Sydväst SLSO Stockholm

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 175 kB.

Programbeskrivning

Paniksyndrombehandling 1.0 är ett program som enligt utgivaren syftar till att behandla och förebygga återfall av paniksyndrom med eller utan agorafobi hos individer från 16 år. Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling där behandlare bör ha minst grundläggande KBT-utbildning (steg 1). Programmet bygger på KBT, psyko-edukation om panikångest, kognitiv bearbetning, interoceptiv exponering samt exponering för agorafobi. Programmet bygger på David Clarks modell för behandling av paniksyndrom. Paniksyndrombehandling 1.0 har använts med egen plattform, d.v.s. Internetpsykiatrins plattform P2. Rekommenderad behandlingstid är 12 veckor och rekommenderad frekvens av återkoppling från patient till internetbehandlare är en gång per vecka. Återkoppling från internetbehandlare är individualiserad 1-3 ggr per vecka.

Från startåret 2008 har programmet använts på Internetpsykiatrienheten, en specialenhet inom psykiatrin i Stockholm, med bred rekrytering (primärvård, psykiatri och allmänhet) samt forskning. I maj 2017 hade ca 1500 patienter använt programmet.

Vetenskaplig dokumentation för programmet

Fyra studier är granskade (februari 2018). Det finns en randomiserad, kontrollerad studie av medelhög kvalitet gällande paniksyndrom, där programmet Paniksyndrom-behandling 1.0 jämfördes med gruppbehandling (5-6 patienter i varje grupp) och visade samma effekt (1). Paniksyndrombehandling 1.0 administrerades här via web-sidor och patienten hade stöd av hemuppgifter i slutet av varje modul, som besvarades till psykolog innan nästa modul tillgängliggjordes. Studiedeltagarna, som hade rekryterats via remiss från psykiater, vårdcentral och via annons hade viss övervikt av kvinnor (ca 60 % kvinnor).

Designgranskning

Programmet har granskats i inloggning på egen plattform. Inloggning respektive byte av sidor tar mycket lång tid och förklaras av föråldrad teknik; växling av sidor inom modul fungerar utan anmärkning.

Introduktion

Programmet inleds med en kort introduktion och fyra olika formulär, som användaren måste besvara för att komma vidare. Informativ introduktion kan vara svår för en ny användare att hitta. Introduktion och översikt med innehåll upprepas på ett onödigt sätt. En bra upplysning är att behandlingstiden och dispositionen är tydlig angiven.

Navigering

Webbläsarens backknapp har varierande funktion, d.v.s. fungerar ibland men ibland inte. Det finns få störande delar förutom en extra separat ruta uppe till höger på varje sida med otydlig funktion.

Layout

Textbredden är i de flesta avsnitt dynamisk, d.v.s. ändrar sig efter skärmstorlek och är alltså skärmberoende. Textavsnitten är ofta långa; mellanrubriker förekommer irreguljärt. Det finns enstaka figurer men inga bilder, ljud eller video. En figur har färginslag vilket lättar upp.

Interaktivitet

Det finns ett intressant diskussionsforum på slutet.

Kommunikation

Hemuppgift kan sändas in utan att vara ifylld alls. Bra interaktivitet och bra tydlig uppföljning.

Sammanfattande bedömning

Paniksyndrombehandling 1.0 är ett program som bedöms som lämpligt för behandling av paniksyndrom med eller utan agorafobi hos vuxna. Programmet har utvärderats i flera vetenskapliga studier varav en randomiserad jämförande studie av medelhög kvalitet, som visar att programmet har samma effekt som gruppbehandling av paniksyndrom. Sammanfattningsvis bedöms det vetenskapliga underlaget som tillräckligt, men användbarheten är ej utvärderad i primärvård. Programmet används inom den specialiserade vården. Paniksyndrombehandling 1.0 finns ej tillgänglig på SoB- plattformen. Designen bedöms bestå av omfattande text utan bild, ljud och video men med mycket god interaktivitet.

Vid användning i vården rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext, speciellt i primärvården.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

1. Bergström J, Andersson G, Ljótsson B, Rück C, Andréewitch S, Karlsson A, Carlbring P, Andersson E, Lindefors N. Internet versus group-administrated cognitive behavior therapy for panic disorder in a psychiatric setting: a randomized trial. BMC Psychiatry 2010;10:54.

2. Hedman E, Ljotsson B, Rück C, Bergström J, Andersson G, Kaldo V, Jansson L, Nasri B, Rydh S, Lindefors N. Effectiveness of internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder in routine psychiatric care. Acta Psychiatrica Scandinavia, 2013;128:6.

3. El Alaoui S, Hedman E, Ljotsson B, Bergström J, Andersson E, Rück C, Andersson G, Lindefors N. Predictors and moderators of internet- and group-based cognitive behaviour therapy for panic disorder. PlosONE 2013; 8(11):e79024

4. Bergström J, Andersson G, Karlsson A, Andreewitch S, Rück C, Carlbring P, Lindefors N. An open study of the effectiveness of Internet treatment for panic disorder delivered in a psychiatric setting. Nordic Journal of Psychiatry 2009;63:1:44-50

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.