Publicerad 18 mars 2021

Oroshjälpen 3.0

Utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 730 kB.

Programbeskrivning

Oroshjälpen 3.0 är ett program som enligt utgivaren syftar till att behandla orosproblematik för vuxna från 18 år. Programmet är specifikt inriktat mot generaliserat ångestsyndrom och sjukdomsångest. Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling där behandlare bör ha minst grundläggande KBT-utbildning (steg 1) samt 2 dagars utbildning i internetbehandling som metod. Programmet bygger på KBT inriktat på acceptansbaserade metoder. Grundstommen i programmet utgörs av en fungerande förståelse av oro samt strategier inriktade på att öka graden av acceptans vid oro/ångest, vara medvetet närvarande och leva i värderad riktning. Oroshjälpen har använts både på utgivarens egen plattform KBT-online och på nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Rekommenderad behandlingstid är 10 veckor och rekommenderad frekvens av återkoppling från internetbehandlare till patient är en gång per vecka.

Från startåret 2009 har programmet använts i reguljär vård inom primärvård och psykiatri samt inom forskning. Programmet utges av ett företag som erbjuder utbildning och support för användandet.

Sammanfattande vetenskaplig bedömning av programmet

Två studier om programmet finns publicerade; en pilotstudie med 14 deltagare samt en randomiserad kontrollerad studie med 103 deltagare. Pilotstudien visade att samtliga deltagare deltog i alla programmoduler och minskade sin oro över tid, med en hög effektstorlek inom gruppen, dock utan att slutsatser om programmets effekter kunde dras (1). I den randomiserade studien jämfördes deltagare i programmet med patienter på väntelista (lägre vetenskaplig kvalitet) och visar att programmet är effektivt jämfört med denna kontrollgrupp vid mätning direkt efter programmets avslutning. Uppföljning inom behandlingsgruppen (utan jämförelse med kontrollgruppen) pekade på att effekterna bibehölls under 6 månader. Då urvalet bestod framför allt av kvinnor med högre utbildning som rekryterats via annons är det inte klarlagt om samma effekter skulle gälla män eller om de skulle kvarstå i ett vårdsammanhang (2).

Designgranskning

Programmet är bedömt i SoB.

Introduktion

Programmet saknar inledande formulär och har en mycket kort initial inledning där användaren ges en extern länk (Soundcloud) utan vidare information om hur och när länken ska nyttjas. I första modulen ges användaren en utförligare introduktion inklusive översikt.

Navigation

God. Modulerna är numrerade och har relativt tydlig underrubricering i översikten.

Layout

Avsnitten är något ojämna med varierande mängd text där vissa sidor upplevs som texttunga och andra helt saknar text. Textraderna är långa. I vissa fall är rubrikerna dominerande jämfört med texten. Det finns filmer i ett avsnitt men i övrigt inga bilder.

Interaktivitet

Interaktiviteten är god med uppgifter att fylla i ligger nästlade i texten. Det är möjligt för användaren att favoritmarkera sidor.

Kommunikation

I filmerna saknas avsändare helt. Programmet har en bra avslutande sammanfattning.

Sammanfattande bedömning

Utifrån den befintliga vetenskapliga dokumentationen kan Oroshjälpen vara ett lämpligt program för behandling av orosproblematik, där det finns en diagnos om generaliserat ångestsyndrom. Utgivaren uppger att programmet även är lämplig för sjukdomsångest (hälsoångest) men ingen vetenskaplig dokumentation om sjukdomsångestdiagnos finns.

Designen bedöms bestå av omfattande mängder text utan bilder samt enstaka videofilmer, men med god interaktivitet.

Vid användning av Oroshjälpen 3.0 rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall då programmet kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

1. Dahlin, M., Ryberg, M., Vernmark, K., Annas, N., Carlbring, P., & Andersson, G. Internet-delivered acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder: a pilot study, Internet Interventions. 2016a. 6, 16-21.

2. Dahlin, M., Andersson, G., Magnusson, K., Johansson, T., Sjögren, J., Håkansson, A., et al. Internet-delivered acceptance-based behaviour therapy for generalized anxiety disorder: A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 2016b. 77, 86–95.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.