Publicerad 18 mars 2021

Internethjälpen - skapa bättre sömn 4.0

Utgivare: Livanda – Internetkliniken AB

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 956 kB.

Programbeskrivning

Internethjälpen – skapa bättre sömn är ett behandlingsprogram som enligt utgivaren syftar till att behandla vuxna personer med sömnproblematik, för behandling, prevention och återfallsprevention genom sömnrestriktion, sömnkompression, stimuluskontroll, avslappning, sömnhygien samt hantering av stress och sömnstörande tankar (ACT). Programmet administreras kombinerat asynkront och synkront (styrs av respektive region).

Programmet bygger på KBT för behandling av insomni samt inledande sömndagbok och avslappningsavsnitt, ACT och mindfulness. Internethjälpen – skapa bättre sömn är anpassat för dator, mobil och läsplatta. Finns på svenska, ej anpassat för syn- eller hörselskadade. Rekommenderad behandlingstid är 8-12 veckor, totalt åtta moduler.

Från startåret 2007-2018 har programmet haft cirka 1 300 användare. Programmet tänkt att användas i primärvård och för befolkningen. Behandlare ska ha minst grundutbildning i KBT eller motsvarande kunskap.

Vetenskaplig dokumentation för programmet

Programmet är studerat i en randomiserad kontrollerad studie med väntelistkontroll av låg-medelhög kvalitet, dock med stort bortfall i behandlingsgruppen (40 procent). Ingen skillnad i effekt mellan interventions- och kontrollgruppen.

Designgranskning

Internethjälpen – skapa bättre sömn 4.0 har granskats i nationella plattformen för stöd och behandling (SoB). Enbart första modulen har granskats eftersom åtkomst till övriga sju medges inte för testperson.

Introduktion

Tillräcklig inledande instruktion om vilka steg som ska tas innan själva träningen med moduler ska börja. Användaren informeras om att ta sig igenom ett eller flera tvingande formulär (finns fem) innan träningen startar. Det står inte hur många moduler träningen omfattar. Efter att alla formulär besvarats dyker modul 1 ”Introduktion” upp där det finns ett avsnitt ”Introduktion”, alltså med samma namn.

Navigering

Under ”Introduktion” visas en lång lista på moment och under första momentet finns information om att träningen omfattar åtta moduler. Programmets första del är 1. Introduktion med ”Introduktion” under rubriken. Detta borde anges före rubriken eftersom 1. är en av åtta moduler. De olika avsnitten gås igenom linjärt, det går inte att hoppa över ett avsnitt, däremot tillbaka till redan läst avsnitt. Inte någonstans benämns avsnitten som ”Avsnitt två osv”.

Rubriken ”Veckans sömn” finns separat från listan men ska även fyllas i efter veckans träning, vilket kunde framgå tydligare. Under ”Upplägg av programmet ” kommer meningen ”Tanken är att du ska kunna arbeta med programmet på ungefär samma sätt som om du träffade en KBT-inriktad terapeut under 2-3 månader.” Detta förutsätter att användaren vet vad KBT betyder, det bör förklaras första gången det dyker upp. KBT förklaras senare i programmet under Första avsnittet. Begreppet Första är litet förvirrande eftersom de åtta modulerna räknas upp under Introduktion, där Första avsnittet visar sig vara en del av Modul 1. Författarna bör se över nomenklaturen Modul versus Avsnitt.

Layout

Texten är lagom omfattande och bilderna ger en god illustration till texten. Video- respektive röstfil används ibland utan transkriberad text men på ett ställe (under KBT) finns både talversion och text som regel.

Interaktivitet

Programmet inleds med fem tvingande frågeformulär varav en innehåller skattningsskalor. Under Resultat visas svar på tre av de fem formulären. Det framgår att det är behandlaren som tar emot svaren.

Kommunikation

Information om vem som kan kontaktas finns under rubriken ”Information från vårdgivaren” och kontakt med behandlare kan tas via Meddelande. Det finns ingen avslutning efter första modulen och inte information när nästa modul kan startas.

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen – skapa bättre sömn är ett program för att förebygga och behandla personer (över 18 år) med sömnproblematik. Programmet har utvärderats i en vetenskaplig studie.

Internethjälpen skapa bättre sömn finns tillgängligt på nationella plattformen för stöd och behandling (SoB). Programmet bedöms som väl genomtänkt med mycket information och många övningar. Programmet är lättnavigerat och har en bra balans mellan textmängd och bilder respektive video. Interaktiviteten är omfattande och kommunikationen med vårdgivare är bra. Vid användning av Internethjälpen – skapa bättre sömn rekommenderas uppföljning av förlopp och utfall, eftersom den vetenskapliga dokumentationen visat osäker effekt.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

Ström L, Pettersson R, Andersson G. Internet-Based Treatment for Insomnia: A Controlled Evaluation. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2004;72 (1); 113–12.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.