Publicerad 18 mars 2021

Internethjälpen för stresshantering 4.0

Utgivare: Livanda – Internetkliniken AB

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 933 kB.

Programbeskrivning

Internethjälpen för stresshantering är ett behandlingsprogram som enligt utgivaren syftar till att behandla vuxna personer med stressproblematik, i syfte att hantera pågående stress eller förebygga framtida utmattningsproblematik för personer i riskzonen.

Programmet administreras kombinerat med och utan behandlarguidning och bygger på responsprevention i kombination med exponering och beteendeexperiment, ACT, avslappning och mindfulness. Internethjälpen för stresshantering är anpassat för dator, mobil och läsplatta. Finns på svenska, ej anpassat för syn- eller hörselskadade. Rekommenderad behandlingstid 8-12 veckor, totalt åtta moduler.

Från 2007-2018 har tidigare versioner av programmet (på Livandas egen plattform) haft cirka 2 150 användare. Programmet är tänkt att användas i primärvård och för befolkningen. Behandlare behöver ha minst grundutbildning KBT eller motsvarande kunskap.

Vetenskaplig dokumentation för programmet

Programmet (första versionen av programmet) är studerat i en randomiserad kontrollerad studie med annonsrekrytering och väntelistkontroll av låg kvalitet, med stort bortfall i behandlingsgruppen. Ingen visad skillnad i effekt mellan interventions-och väntelistgruppen vad gäller stressreduktion.

Designgranskning

Internethjälpen för stresshantering 4.0 har granskats i nationella plattformen för stöd och behandling (SoB). Enbart första modulen är bedömd eftersom åtkomst till övriga sju inte medges för testperson.

Introduktion

Tillräcklig inledande instruktion om vilka steg man ska ta innan själva träningen med moduler ska börja. Användaren upplyses om att ta sig igenom en eller flera tvingande formulär innan träningen startar. Dock skulle det kunna stå hur många formulär användaren ska ta sig igenom och inte bara ”flera” när de är så många som fem. Det står inte heller hur många moduler träningen omfattar. Efter att alla formulär besvarats startar modul 1 ”Mål och visioner”, där det finns ett avsnitt kallat ”Introduktion”.

Navigering

Programmets första del är ”1. Mål och visioner” med ”Introduktion”. Denna introduktion borde ha stått före rubriken eftersom användaren här upplyses om att 1. Mål och visioner är en av åtta moduler. ”Mål och visioner” omfattar en lång lista med onumrerade moment. Momenten måste arbetas igenom linjärt men det går att gå tillbaka efter genomlästa moment. Det saknas benämning av avsnitten typ ”Avsnitt två” osv. Under ”Upplägg av programmet” står: Tanken är att du ska kunna arbeta med programmet på ungefär samma sätt som om du träffade en KBT-inriktad terapeut under 2-3 månader. KBT förklaras senare i programmet under ”Första avsnittet”.

Begreppet Första avsnittet är förvirrande eftersom användaren under Introduktion fått uppräknat de åtta modulerna varav Första avsnittet visar sig vara en del av Modul 1. Nomenklaturen är tidvis otydlig avseende begreppen Modul respektive Avsnitt, som lätt blandas ihop.

Rubriken ”Dina mål med internetbaserad behandling” respektive” Eftertankar” står separat från listan också men ska fyllas i före respektive efter veckans träning, vilket kunde framgå tydligare.

Layout

Textens omfattning är lagom och bilderna ger god illustration till texten. Video respektive röstfil används ibland utan transkriberad text, men på ett ställe (under KBT) finns både talversion och text som regel.

Interaktivitet

Det finns fem inledande formulär att fylla i varav tre redovisas. Användaren och behandlaren får ta del av Resultat. I Modul 1 finns omfattande skattningar respektive fritext om stressupplevelsen.

Kommunikation

Information om vem användaren kan kontakta finns under rubriken ”Information från vårdgivaren” och kontakt med behandlare kan tas via ”Meddelande”. Det finns bra koppling till programmets internetsida varifrån relevanta filer kan laddas ned. Det finns information om lagring av uppgifter i SibeR och användarens rättigheter samt kontaktuppgifter till SibeR. Det saknas avslutning när användaren har tagit sig igenom första modulen samt information när användaren kan starta nästa modul.

Sammanfattande bedömning

Internethjälpen för stresshantering 4.0 är ett behandlingsprogram för att förebygga och behandla personer (över 18 år) med stressproblematik. Programmet har utvärderats i en vetenskaplig studie av låg kvalitet.

Programmet bedöms som väl genomtänkt med mycket information och många övningar. Programmet är lättnavigerat och har en bra balans mellan textmängd, bilder och video. Interaktiviteten är omfattande och kommunikationen med vårdgivare är bra.

Vid användning av Internethjälpen för stresshantering 4.0 rekommenderas uppföljning av förlopp och utfall, eftersom den vetenskapliga dokumentationen visat osäker effekt.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

Zetterqvist K, Maanmies J, Ström L, Andersson G. Randomized controlled trial of Internet-based stress management. Cognitive Behaviour Therapy. 2003;3:151-160

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.