Publicerad 18 mars 2021

Internetbehandling depression 3.0

Utgivare: Region Örebro län

Utgivare: Region Örebro län

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 203 kB.

Programbeskrivning

Internetbehandling för depression 3.0 är ett program som enligt utgivaren syftar till att behandla depression för vuxna från 18 år. Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling där behandlare bör ha minst grundläggande psykoterapi utbildning i KBT. Programmet bygger på KBT: psyko-edukation, beteendeaktivering och kognitiv bearbetning, samt har avsnitt om ångest, sömn och kort om medveten närvaro. Internetbehandling för depression 3.0 har utvecklats från depressionsprogram som använts i forskningsplattformar och på Internetpsykiatrins plattform P2. Det modifierade programmet från Örebro används sedan januari 2017 i version 3.0 i nationella Stöd och Behandlingsplattformen (SoB) i reguljär drift i Örebro län. Rekommenderad behandlingstid är 12 veckor och rekommenderad återkoppling från internetbehandlare är en gång per vecka.

Från startåret 2016 har programmet använts inom psykiatri och primärvård i Örebro län samt i forskning. I november 2017 hade ca 140 patienter använt programmet i SoB, innan dess hade ca 135 patienter använt det inom ramen för ett forskningsprojekt i plattformen P2.

Samlad vetenskaplig dokumentation för programmet

Inga studier specifikt för Internetbehandling för depression 3.0 är granskade. En randomiserad studie gällande depression där Internetbehandling för depression 3.0 jämfördes mot aktiv kontrollgrupp har genomförts och ettårsuppföljning pågår, men är inte publicerad. Programmet är en modifierad och avkortad version av ett depressionsprogram som utvärderats i en randomiserad studie av medelhög kvalitet med jämförelse mot väntelista och visade högre effekt (1). Patienterna hade rekryterats via annons. Internetbehandling för depression 3.0 ligger även nära depressionsbehandlingen 1.0 från Internetpsykiatrin, se separat utvärdering.

Designgranskning

Programmet har granskats i nationella plattformen Stöd och Behandling (SoB).

Introduktion

Programmet inleds med ett frågeformulär där användaren ska välja mellan tre påståenden. Detta följs av ett andra skattningsformulär. Texten i dessa formulär är omfattande och då det är långa rader upplevs de svårlästa. Alla frågor är tvingande. Hela modultexten finns som en ljudfil (27 min för första modulen).

Navigation

Användaren ges en överblick över programmet i ingressen. Modulens avsnitt underlättas att hitta genom indexering med nummer.

Layout

Textens disposition med i vissa fall långa rader, stora avsnittsmellanrum och otydlig rubrikhierarki gör den svårtillgänglig; texten löper ofta över två kolumnbredder vilket gör det svårt för ögat att följa och underrubrikerna är starkare än överrubriken. Programmet saknar helt bilder och video. Det finns ett fåtal schematiska bilder. Det finns en ljudfil på en sida där informationen enbart förekommer i ljudformat.

Interaktivitet

Designen nyttjar två flikar: översikt och meddelanden. Användaren har i modul 1 tillgång till en uppgift som består frågor där svar ska ges i fritext; detta görs på webbsidan och användaren kan komma åt formuläret från två platser, i översikten och separat i högerkolumnen.

Kommunikation

God. Programmet har en tydlig avsändare på sista sidan i modulen som bidrar till att användaren ser vem som står bakom. På sista sidan får användaren också information om vad som ska ske i nästa steg.

Sammanfattande bedömning

Internetbehandling för depression Örebro 3.0 kan vara ett lämpligt program för behandling av lindrig till måttlig depression hos vuxna från 18 år. Programmet, som har utvecklats som en modifierad och avkortad version av Internetpsykiatrins depressionsprogram 1.0, har utvärderats i en kontrollerad studie jämfört med detta program, men studien har ännu inte publicerats. Man byggde och modifierade Internetbehandling för depression på Internet-psykiatrins depressionsprogram 1.0 och ett depressionsprogram som testats i en kontrollerad studie (1). Man rapporterar fortlöpande förlopp och utfall av Internetbehandling för depression 3.0 med hög täckningsgrad. Internetbehandling för depression 3.0 finns tillgängligt på nationella Stöd och Behandlingsplattformen (SoB). Designmässigt omfattande text med långa rader utan bilder eller video men med modultexten även som ljudfil. God interaktivitet men en omfattande inledning med frågeformulär.

Vid användning av Internetbehandling för depression 3.0 rekommenderas genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom programmet kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

1. Andersson G, Bergström J, Holländare F, Carlbring P, Kaldo V, Ekselius L. Internet-based self-help for depression: a randomised controlled trial. BJPsych, 2005;187:456-61.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.