Publicerad 18 mars 2021

Depressionshjälpen 2.0

Utgivare: Psykologpartners

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 558 kB.

Programbeskrivning

Depressionshjälpen är ett program som enligt utgivaren syftar till att behandla depression hos vuxna, specifikt inriktad på egentlig depression, enstaka episod eller recidiverande, med eller utan psykiatrisk samsjuklighet. Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling där behandlare bör ha minst grundläggande KBT-utbildning (steg 1). Programmet bygger på beteendeaktivering med inslag av ACT och mindfulness. Depressionshjälpen har använts både med Psykologpartners egen plattform KBTonline och nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Rekommenderad behandlingstid är 10 veckor och rekommenderad frekvens av återkoppling från internetbehandlare till patient är en gång per vecka.

Från startåret 2010 har programmet använts som internetbehandling inom primärvård och psykiatri, som stöd för gruppbehandling, samt inom forskning. I oktober 2016 hade över 500 patienter använt programmet. Programmet utges av ett företag som erbjuder utbildning och support för användandet.

Samlad vetenskaplig dokumentation för programmet

Fyra studier är granskade januari-maj 2016, varav en är kvalitativ. En kvalitativ studie publicerad 2017 är inte kvalitetsgranskad (5).

En randomiserad, kontrollerad studie av medelhög kvalitet gällande depression där programmet jämfördes med väntelista visade högre effekt (1). Depressionshjälpen administrerades här på Psykologpartners plattform och patienterna hade stöd av en arbetsbok i papper och en CD med mindfulnessövningar. Gruppen som hade rekryterats via annons hade övervikt av kvinnor (82 %) och med universitetsutbildning (64 %). En randomiserad, kontrollerad studie av medelhög kvalitet gällande depression där programmet och sedvanlig behandling (läkemedel och stöd) jämfördes med patienter som enbart fick sedvanlig behandling (läkemedel, stöd, psykologisk behandling) inom primärvården visade samma effekt (2). Depressionshjälpen administrerades här på Psykologpartners plattform och patienterna hade stöd av en arbetsbok i papper och en CD med mindfulnessövningar. Gruppen som hade rekryterats från primärvården hade viss övervikt av kvinnor (66 %). I båda studierna var andelen av patienter med psykiatrisk samsjuklighet begränsad. Ytterligare en studie fann att stödet till patienter via telefonsamtal eller e-mail gav samma resultat (3). En kvalitativ studie utvärderade implementering av internetbehandling med Depressionshjälpen inom primärvården och beskriver vilka generella hinder för implementering av internetbehandling som behandlarna upplevt (4). En kvalitativ studie har undersökt 13 patienters upplevelser av internetbehandling men fokus var inte på utvärdering av programmet (5).

Designgranskning

Programmet har granskats i nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB) i version 2.0.

Introduktion

Begränsad. Det finns en länk till externa ljudfiler, som i och för sig är innehållsrika, men upplevs som lösryckta utan ett sammanhang.

Navigering

Lättnavigerat. Programmet har lagom många avsnitt men varierande rubriksättning.

Layout

Bra. Texten är lagom omfattande men litet ojämn i olika avsnitt. Radbredden är lång vilket gör att texten blir svårläst. Det finns flera videoavsnitt men utan separat text vilket begränsar flexibiliteten. Videobilderna är oproportionerligt stora i förhållande till texten.

Interaktivitet

God. Användaren ska fylla i formulär och besvara frågor i många avsnitt. Många hemuppgifter skapar behov av återkoppling från behandlare.

Kommunikation

Tydlig. Modulerna avslutas med en tydlig sammanfattning.

Sammanfattande bedömning

Depressionshjälpen kan vara ett lämpligt program för behandling av lindrig till måttlig depression hos vuxna. Programmet har utvärderats i en kontrollerad studie som visade hög effekt på depressionssymtom jämfört med väntelista och en annan kontrollerad studie som visade likvärdig effekt som sedvanlig behandling i svensk primärvård. Upplevelser vid implementering har också beskrivits vetenskapligt.

Depressionshjälpen finns tillgänglig på nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designen bedöms bestå av lagom omfattande mängder text utan bilder och med enstaka separata videofilmer; god interaktivitet.

Vid användning rekommenderas genomtänkt uppföljning av process och utfall då överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

1. Carlbring P, Hägglund M, Luthström A, Dahlin M, Kadowaki Å, Vernmark K, Andersson G. Internet-based behavioral activation and acceptance-based treatment for depression: A randomized controlled trial. J Affect Disord , 2013:148;331-37.

2. Kivi M, Eriksson MC, Hange D, Petersson EL, Vernmark K, Johansson B, Björkelund C. Internet-Based Therapy for Mild to Moderate Depression in Swedish Primary Care: Short Term Results from the PRIM-NET Randomized Controlled Trial. Cogn Behav Ther, . 2014;43(4):289-98.

3. Lindner P. Linderot Olsson E, Johnsson A, Dahlin M, Andersson G, Carlbring C. The impact of telephone versus e-mail therapist guidance on treatment outcomes, therapeutic alliance and treatment engagement Internet-delivered CBT for depression: A randomised pilot trial. Internet interv, 2014;1(4):182-7

4. Kivi M, Eriksson M C M, Hange D, Petersson E-L, Björkelund C, Johansson B. Experiences and attitudes of primary care therapists in the implementation and use of internet-based treatment in Swedish primary care settings. Internet Interv2015;2(3): 248–56.

5. Holst A, Nejati S, Björkelund C, Eriksson MCM, Hange D, Kivi M, Wikberg C, Petersson E-L. Patients’ experiences of a computerised self-help program for treating depression – a qualitative study of Internet mediated cognitive behavioural therapy in primary care. Scand J Prim Health Care, 2017; 35:1,46-53, DOI: 10.1080/02813432.2017.1288813

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.