Publicerad 18 mars 2021

Depressionsbehandling 2.0

Utgivare: Uppsala psykiatri, affektiva sektionen, Akademiska sjukhuset

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF) Pdf, 495 kB.

Programbeskrivning

Depressionsbehandling 2.0 är ett program som enligt utgivaren syftar till att behandla lindrig/medelsvår depression för vuxna från 18 år. Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling där behandlare bör ha psykolog- och internetbehandlings-kompetens. Programmet bygger på KBT: Psykoedukation om depression, beteendeaktivering, kognitiv omstrukturering, problemlösning samt vid behov sömnhygien/sömnrestriktion. Depressionsbehandling 2.0 har använts inom hälso-och sjukvården. Rekommenderad behandlingstid är 11 veckor. Återkoppling bör ske varje vecka genom individualiserat behandlarstöd. Behandlingen avslutas med uppföljnings- och utvärderingssamtal hos behandlande internetpsykolog.

Från startåret 2016 har programmet använts i vården vid Affektiva sektionen, Uppsala psykiatri. Hitintills (2017) har 25-30 individer använt programmet.

Samlad vetenskaplig dokumentation för programmet

Det finns ingen vetenskaplig utvärdering av behandlingseffekter eller upplevelser av programmet, varken inom eller utanför hälso- och sjukvård.

Designgranskning

Programmet har granskats i stöd- och behandlingsplattformen.

Introduktion

Programmet inleds med tre tvingande formulär och det andra formuläret har dubbla/trippla svarsalternativ. Detta kan vara avsiktligt, men kan vara förvirrande. Ifyllda formulär går att spara genom knapp men användaren kommer ej vidare utan att klicka i checkboxen ”markera som färdigt” vilket det saknas instruktion om och feedback på.

Navigering

Det är lätt att navigera programmet. I översikten är Session 1 numrerad och har underrubriker med undernumrering i avsnitten.

Layout

Programmet saknar helt video och ljud men har enstaka figurer och upplevs textintensivt med långa rader utan avbrott och texten kan upplevas som något fackmannamässig.

Interaktivitet

Programmet har god interaktivitet och utnyttjar meddelandeflik samt att användaren kan sända kommentarer på varje sida. Användaren har flera uppgifter att själv fylla i och arbeta med. Förklarande text till hemuppgifterna ligger skild från själva uppgifterna och har väldigt små rutor för att fylla i text vilket gör att användaren bara ser en bråkdel av exempelmeningarna om de klistras in. Aktivitetsdagboken saknar tillbakaknapp nederst; användaren måste använda fliken översikt för att komma ur.

Kommunikation

Programmet saknar avslutande sammanfattning och ger ingen information om nästa steg.

Sammanfattande bedömning

Depressionsbehandling 2.0 är ett program som anges för behandling av lindrig till måttlig egentlig depression hos vuxna. Det saknar vetenskaplig dokumentation. Endast en mindre grupp patienter har hitintills använt programmet inom hälso-och sjukvården, och programmet finns på SoB- plattformen. Designen bedöms bestå i omfattande text med enstaka figurer dock utan ljud eller video; god interaktivitet men omfattande inledande formulär; behandlarbenämningen inkonsekvent.

Vid användning av Depressionsbehandling 2.0 i vården rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom vetenskaplig dokumentation helt saknas för samtliga vårdkontexter. Överförbarhet av behandlingsresultaten behöver styrkas i olika målgrupper och vårdkontext, speciellt i primärvården.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

Saknas.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.