Publicerad 18 mars 2021

Ångesthjälpen 3.0

Utgivare: Psykologpartners W & W

Utgivarens redovisning sammanställd i värderingsmallen (PDF, öppnas i nytt fönster) Pdf, 708 kB.

Programbeskrivning

Ångesthjälpen 3.0 är ett program som enligt utgivaren syftar till att transdiagnostiskt behandla ångestproblematik hos vuxna från 18 år, specifikt inriktat mot diagnoserna social fobi, paniksyndrom, agorafobi, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och ångestsyndrom utan närmare specifikation (UNS). Programmet ska administreras som vägledd internetbehandling där behandlare ska ha minst grundläggande KBT-utbildning samt minst 2 dagars utbildning i internetbehandling och i själva programmet. Programmet bygger på Acceptance and Commitment therapy (ACT). Ångesthjälpen har använts med Psykologpartners egen plattform KBTonline och nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Rekommenderad behandlingstid är 10 veckor och rekommenderad återkoppling från internetbehandlare till patient är en gång per vecka.

Från 2011 har programmet använts i reguljär vård framförallt inom primärvård, men även i psykiatri. April 2017 hade programmet använts inom åtta landsting. Programmet utges av ett företag som erbjuder utbildning och support för användandet.

Samlad vetenskaplig dokumentation för programmet

En studie är granskad december 2017. Det finns en randomiserad, kontrollerad studie av medelhög kvalitet gällande ångestsyndrom där programmet Ångesthjälpen med terapeutstöd (återkoppling två gånger per vecka) eller utan terapeutstöd, jämfördes med varandra och med väntelista (1). Ångesthjälpen administrerades här i en forsknings-plattform och patienten hade stöd av en arbetsbok i papper, en CD med mindfulness-övningar samt en smartphone-app för skattningar, övningar och automatiserad återkoppling. Gruppen som hade rekryterats via annons hade viss övervikt av kvinnor (65 %) med social fobi (74 %), övriga hade paniksyndrom (26 %). Ångesthjälpen hade medelhög effekt jämfört med väntelista för gruppen med social fobi. Gruppen med paniksyndrom var liten och för denna grupp framkom ingen skillnad mot väntelista. Det var en liten ökad effekt av att ha fått terapeutstöd.

Designgranskning

Programmet har granskats i designverktyget för nationella stöd- och behandlingsplattformen (SoB).

Introduktion

Otillräcklig. Användaren kommer direkt till startsidan utan formulär och ingressen innehåller en ytterst kort introduktion samt en extern länk till alla ljudfiler. Länken bedöms malplacerad då det är första gången användaren ställs inför att ljudövningar ingår. Introduktionen till programmet ligger nästlad under modul 1.

Navigering

Lättnavigerat. Användaren ges möjlighet att stjärnmarkera sidor och komma åt dessa från översiktsidan i ett särskilt fält: Favoriter. Användaren ges också möjlighet att planera sin behandling genom att lägga upp sin plan direkt i programmet och ges möjlighet att anteckna. Textrutorna för användaren att fylla i är enbart tre rader höga vilket tvingar användaren att scrolla i sin egen text.

Layout

Textraderna går över dubbel kolumnbredd vilket försvårar läsningen och det saknas bilder i texten vilket gör att programmet kan upplevas som texttungt. I två fall förekommer videor vars information inte finns återgiven i text. Det saknas referenser till de ljudfiler som ligger i ingressen och också instruktioner i hur och när de ska användas.

Interaktivitet

God.

Kommunikation

Sammanfattning finns men avsändare saknas.

Sammanfattande bedömning

Ångesthjälpen 3.0 kan vara ett lämpligt program för att behandla social fobi hos vuxna från 18 år, och eventuellt även andra ångestsyndrom eftersom programmet baseras på transdiagnostisk metod. Programmet har utvärderats i en kontrollerad studie (1) som visade medelhög effekt på social fobi jämfört med väntelista. Däremot finns ingen vetenskaplig dokumentation av att programmet har effekt på andra specifika ångestsyndrom som anges som indikationer av utgivaren; paniksyndrom, agorafobi, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, och posttraumatiskt stressyndrom. Sammanfattningsvis bedöms det vetenskapliga underlaget som otillräckligt. Programmet används framförallt inom primärvården. Ångesthjälpen finns tillgängligt på stöd- och behandlingsplattformen (SoB). Designen bedöms bestå av omfattande text med långa rader utan bilder men med separata ljud- och videofiler utan koppling till text; god interaktivitet.

Vid användning av Ångesthjälpen rekommenderas starkt genomtänkt uppföljning av förlopp och utfall eftersom vetenskapligt underlag saknas för alla indikationerna och att programmet kan förväntas fungera olika bra för olika målgrupper och i olika vårdkontext.

Referenser till vetenskapliga studier av programmet

1. Ivanova E, Lindner P, Ly HK, Dahlin M, Vernmark K, Andersson G, Carlbring P. Guided and unguided Acceptance and Commitment Therapy for social anxiety disorder and/or panic disorder provided via the Internent and a smartphone application: A randomized controlled trial. J Anx Dis 2016;44:27-35.

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.