Publicerad 17 augusti 2023

Det här gör SKR inom e-hälsa

Arbetet med e-hälsa sker tillsammans med kommuner, regioner, Inera, Adda och i nära samverkan med flera andra aktörer bland annat de statliga myndigheterna inom området.

SKR:s arbete med e-hälsa omfattar både hälso- och sjukvård och omsorg. Grunden för arbetet är visionen för e-hälsoarbetet, Vision e-hälsa 2025, som regeringen och SKR tagit fram i ett gemensamt arbete och som antogs 2016.

Visionen för e-hälsoarbetet

Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025

Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 är ett av fyra övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen om en God och nära vård 2023.

Överenskommelse om en God och nära vård 2023

Digitaliseringen bär med sig nya möjligheter att utveckla kvalitet och effektivitet men bidrar även till en mer nära och tillgänglig hälso- och sjukvård, samtidigt som förutsättningarna för vårdens medarbetare förbättras. Digitalisering ingår därför som en naturlig och genomgående del av överenskommelsen olika målområden. Utöver det innehåller överenskommelsen även en särskild satsning på digitalisering inom ramen för Vision e-hälsa 2025.

Visionens fyra inriktningsmål

 • Individen som medskapare
 • Information och kunskap i rätt tid
 • Trygg och säker informationshantering
 • Utveckling och digital transformation i samverkan.

SKR:s mål för e-hälsoarbetet

SKR arbetar med flera målsättningar för att främja utvecklingen, till exempel:

Öka patienters och brukares delaktighet, självständighet och trygghet

Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större utsträckning klara sig själva.

Ge personal i vård och omsorg tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det personliga mötet med patienter och brukare.

Ge beslutsfattare möjlighet att följa verksamhetens resultat

Med olika e-hälsoverktyg och tjänster ska ledare kunna planera, leda och styra arbetet utifrån behovet av ständiga förbättringar.

SKR: arbete inom e-hälsa

 • Ta fram kravspecifikationer gemensamt för kommuner och regioner och bidra till nationella upphandlingar.
 • Ingå överenskommelser med regeringen kring prioriterade frågor.
 • Initiera och medverka i utvecklingsprojekt.
 • Bevaka kommuners och regioners intressen och skapa opinion.
 • Ge råd, ta fram vägledningar och skapa forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.
 • Öka användningen av välfärdsteknik.

Utgångspunkter för SKR:s arbete med e-hälsa

SKR har formulerat ett antal viktiga utgångspunkter för arbetet med e-hälsa, för sitt eget arbete och som också kan fungera som vägledning för kommuner och regioner i utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik.

Enligt SKR är detta några av de saker som krävs för att kommuner och regioner ska kunna dra nytta av möjligheterna med e-hälsa:

 • Att patienters och brukares behov är i fokus.
 • Att personal inom vård, stöd och omsorg involveras i arbetet med att utveckla nya arbetssätt och tekniska lösningar.
 • Att e-hälsa och välfärdsteknik ses som strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamheten, för en bättre vård och omsorg.
 • Att det finns ett långsiktigt och målmedvetet samarbete mellan olika professioner och organisationer.
 • Att informationssäkerhet och skydd av personlig integritet tillgodoses.
 • Att det finns en gemensam informationsstruktur och terminologi samt standarder som gör det möjligt att kvalitetssäkert och ändamålsenligt utbyta information.
 • Att det finns en infrastruktur som gör det möjligt med säker och snabb informationsförsörjning.
 • Att det finns en öppenhet för nya användningsområden och innovation.
 • Att det finns en lagstiftning som möjliggör en ändamålsenlig användning av information.

Informationsansvarig

 • Karina Tellinger
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.