Publicerad 25 januari 2023

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Här finns mallar du kan använda för att skriva en patientsäkerhetsberättelse.

Enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år vilka åtgärder som gjorts för att öka patiensäkerheten och vilka resultat som nåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen behöver inte skickas in men ska finnas tillgänglig hos vårdgivaren i det fall den efterfrågas av medarbetare, medborgare, journalister etcetera.

Mall för att skriva patientsäkerhetsberättelse

Det finns en ny mall som stöd för patientsäkerhetsberättelsen. Den är framtagen för att den ska stämma överens med den nationella handlingsplanen. Mallen är ett stöd i arbetet med patientsäkerhet och kan även användas av alla vårdgivare oavsett storlek.

Mall för att skriva patientsäkerhetsberättelse (Word) Word, 490 kB.

Mall för att skriva patientsäkerhetsberättelse (PDF) Pdf, 695 kB.

Korsreferenslista för lagkrav kopplat till mallen för patiensäkerhetsberättelse (PDF) Pdf, 337 kB.

Patientsäkerhetsberättelsens innehåll

Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Den beskriver hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Patientsäkerhetsberättelsen innehåller även en beskrivning av hur vårdpersonalen bidragit, men även hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har hanterats.

Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som uppnåtts under föregående år. Det kan till exempel handla om att de vårdrelaterade infektionerna har minskat, att vårdgivaren infört tekniska system för att få ned vårdskadorna, eller att insamlingen av data om vårdskador blivit effektivare med hjälp av nya rutiner.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.