Publicerad 31 oktober 2022

Patientsäkerhet, arbetsmiljö

SKR har publicerat en ny vägledning som beskriver hur ledningssystem för patientsäkerhet och arbetsmiljö kan integreras och bidra till en ökad effektivitet och god verksamhetsstyrning.

Hela sjukvården står inför nya utmaningar och möjligheter, till exempel medicinsk och teknisk utveckling, den pågående omställningen till nära vård samt förändrade behov av kompetens. Det kommer att innebära nya förutsättningar och utmaningar när det gäller vårdpersonalens arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Behovet av att effektivisera verksamheten genom att integrera patient-och arbetsmiljöarbetet, är mer aktuellt än någonsin. Covid-19 pandemin har ytterligare tydliggjort behovet av att samordna arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Systematiskt arbete

Patientsäkerhet och arbetsmiljö styrs av olika regelverk, men för båda områdena finns krav på ett systematiskt arbete. Vid en jämförelse av syste­matiken för arbetsmiljö- respektive patientsäkerhetsarbete finns många likheter, till exempel är struktur och arbetssätt likartade, riskanalys måste göras, åtgärds- och handlingsplaner ska upprättas vid inträffade händelser/ olycksfall och tillbud och avvikelser ska rapporteras och utredas.

Det innebär att arbetsmiljö och patientsäkerhet kan beskrivas som två sidor av samma mynt.

Patientsäkerhet och arbetsmiljö, vägledning

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.