Publicerad 28 januari 2022

Insatser för säkrare vård

Som en del i överenskommelsen om sammanhållen, jämlik och säker vård för 2022 har regeringen och SKR kommit överens om insatser för en säker vård. Syftet är att stärka patientsäkerhetsarbetet inom den regionala och kommunala hälso- och sjukvården.

Regeringen avsätter 2022 totalt 4,5 miljoner kronor för en säkrare vård inklusive Nationell arbetsgrupp Strama. Av dessa avsätts 2 miljoner kronor inklusive moms, det vill säga 1,6 miljoner, för SKR:s systematiska patientsäkerhetsarbete. 2,5 miljoner går till att stödja utvecklingsinsatser inom ramen för Strama, som är en del i genomförandet av den nationella strategin mot antibiotikaresistens.

Fokus på vårdens framtida utmaningar

Under 2022 kommer patientsäkerhetsarbetet fortsatt att fokusera på vårdens framtida utmaningar som nära vård, strategisk koncentration av vård och den digitala och tekniska utvecklingen. SKR ska i samråd med regionerna och kommunerna:

  • Utifrån den nationella handlingsplanen fortsätta stödja huvudmännen i deras arbete med att ta fram lokala handlingsplaner för patientsäkerhet
  • Fortsatt stödja implementeringen av det analysverktyg som utvecklats för att utifrån den nationella handlingsplanen stödja utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet inom regionala och kommunal hälso- och sjukvård.
  • Föra dialog med regioner och kommuner kring insatser som kan vidtas för att identifiera vårdskador inom primärvården.

Överenskommelse om en sammanhållen, jämlik och säker vård

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR