Publicerad 18 oktober 2022

Mätning av trycksår

SKR genomför punktprevelansmätning (PPM) trycksår för regioner. För mätning av trycksår inom kommunala verksamheter erbjuds kommunerna mätning via Senior alert vecka 46-47. För regionerna erbjuder SKR normalt mätning under vecka 10 varje år men under 2022 års genomförs mätningen istället vecka 37.

Mätningen består av observation, riskbedömning och journalgranskning. Trycksår identifieras och klassificeras utifrån sårdjup enligt kategori 1–4. För båda de nya kategorierna är dock sårdjupet omöjligt att ta ställning till. ”Icke klassificerbart trycksår”, är ett öppet sår som är täckt av död vävnad eller sårskorpa. Den andra kategorin, ”Misstänkt djup hudskada”, har missfärgad intakt hud där skada kan finnas i underliggande vävnad. I informationsbladet Trycksår-klassifikationssystem finns samtliga sex kategorier beskrivna.

Trycksår - klassifikationssystem (PDF) Pdf, 192 kB.

För bedömning av svårighetsgrad av ett trycksår har Vårdhandboken tagit fram information om hudbedömning.

Hudbedömning, Vårdhandboken

Regioner, tillgång till PPM-databasen 

Den nationell punktprevalensmätning för trycksår i regionerna genomförs vecka 37, 2022. Huvudadministratören i respektive region har tillgång till instruktioner och protokoll via SKR:s samarbetsrum. Kontakta din regions huvudadministratör/kontaktperson för att få tillgång till databasen. Vissa regioner har en kontaktperson per mätning (trycksår, vårdrelaterade infektioner (VRI) eller basala hygien och klädregler (BHK).

Saknas huvudadministratör/kontaktperson i din region, kontakta Kontaktcenter nedan.

Punktprevalensmätning, databasen

Kommuner

För kommunal verksamhet finns kvalitetsregistret Senior alert och görs i samband med Svenska HALT mätningen vecka 46 och 47.

Svenska HALT-mätningen, Senior Alert

Trycksår går att förebygga

Genom att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och sätta in förebyggande åtgärder kan andelen patienter med trycksår minimeras. Det kräver ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer. SKR har i samarbete med Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) tagit fram trycksårskort som kan användas vid att kategorisera trycksår.

Trycksårskort, ett kort för fickan för sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR