Publicerad 9 januari 2024

Statistik och data om tillgänglighet

SKR ansvarar för flera webbplatser där väntetider och tillgänglighet kan följas upp ur olika aspekter.

För hälso- och sjukvårdens verksamheter är det viktigt att kunna följa upp hur tillgängligheten ser ut och hur den uppfattas av patienterna, bland annat för att kunna planera sina resurser. Flera av SKR:s webbplatser innehåller data, analyser och sammanställningar som är till nytta för verksamheterna.

Väntetider i vården

SKR ansvarar för den nationella väntetidsdatabasen dit landets regioner och privata vårdgivare varje månad rapporterar aktuell data kontinuerligt. Den rapporterade datan möjliggör för regionerna att bland annat bedriva faktabaserad utveckling, förutse behov och därmed stödja planering samt att ge underlag för beslut.

Data och statistik är öppen för alla att ta del av men är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Väntetider i vården

Vården i siffror

Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete. På webbplatsen samlas fortlöpande data kring hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, genom indikatorer och mått. Uppgifterna samlas in från flera olika datakällor och visar bland annat väntetider, hur patienterna upplever vården, kostnader och vårdutnyttjande.

SKR driver och utvecklar Vården i siffror på uppdrag av regionerna.

Vården i siffror

Nationell Patientenkät

På webbplatsen för Nationell Patientenkät, NPE, finns resultaten från återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården, bland annat för tillgänglighet. Resultaten finns för flera olika verksamhetsområden och regioner. Enkäterna innehåller också fritextsvar där de svarande har möjlighet att ge egna formulerade synpunkter på hur de upplever att vården fungerar.

Nationell patientenkät

Kolada

I den öppna och fria databasen Kolada finns olika mått för jämförelser, grundade på drygt 6000 nyckeltal. Här finns bland annat ett index för tillgänglighet enligt vårdgarantin, baserat på siffrorna i väntetidsdatabasen och Vården i siffror, som gör det möjligt att jämföra de olika regionerna. Bakom Kolada står Rådet för främjande av kommunala analyser som är en ideell förening med SKR och staten som medlemmar.

Kolada

Kunskapsstyrning

Ökad tillgänglighet är ett viktigt mål i regionernas och SKR:s arbete med kunskapsstyrning och de personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som arbetas fram inom olika diagnosområden. Även inom cancervården spelar vårdförloppen en viktig roll för att säkra jämlikhet och tillgänglighet.

Vårdförlopp, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Vårdförlopp, Regionalt cancercentrum

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.