Publicerad 15 maj 2023

Högre ersättning för försäkringsmedicinska utredningar

Regionerna ska, på begäran av Försäkringskassan, genomföra försäkringsmedicinska utredningar. Nu höjs ersättningen från staten för kostnaden för dessa utredningar, något SKR efterfrågat länge.

En ny lag trädde i kraft 2018 som innebär att regionerna ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan. Underlagen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet, och kan ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga. Regionerna har rätt till ersättning från staten för kostnader för dessa utredningar.

SKR har påpekat behovet av att se över regelverket för att förbättra regionernas förutsättningar att kunna genomföra utredningarna. SKR gjorde en hemställan till regeringen för drygt två år sedan. Den tog upp behovet av att regeringen tar initiativ till ändringar i lag och förordning gällande hantering av klagomål, ändring av vissa begrepp samt översyn av ersättningsnivåerna till regionerna för utförande av försäkringsmedicinska utredningar. Ersättningarna har inte räknats upp sedan lagen trädde i kraft år 2018.

SKR:s förslag hörsammats

Det är därför positivt att regeringen nu meddelat att ersättningsnivåerna räknas upp till dagens prisnivåer, vilket var helt nödvändigt för regionernas förutsättningar att få täckning för sina kostnader. Vidare har även vissa andra förslag i hemställan hörsammats, såsom förbättrade rutiner angående leveranstider.

SKR saknar dock några förslag från hemställan som inte tagits om hand än. Förslag som ytterligare skulle förbättra förutsättningarna för en jämlik och god hantering.

Det berör exempelvis förslag om

  • årlig indexuppräkning av ersättningarna för att täcka regionernas kostnader kontinuerligt
  • förtydligande angående klagomålshantering
  • förbättrad rutin för överklagande.

SKR ser också behov av att följa utvecklingen av hur regelverket fungerar och tillämpas för regioner och Försäkringskassan. Det är viktigt att verksamheten fungerar väl för en effektiv sjukförsäkring och för den försäkrades situation.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.