Publicerad 15 mars 2021

Läkarintyg arbetsgivare

SKR har i samarbete med de andra större arbetsgivarorganisationerna tagit fram ett nytt läkarintyg som är avsett att användas när individen behöver ett läkarintyg inom sjuklöneperioden för att lämna till sin arbetsgivare.

SKR har även tagit fram en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning och som är tänkt att användas från och med dag 15 i sjukperioden.

Läkarintyg vid sjukfrånvaro, Arbetsgivare SKR

Läkarintyg om sjukdom – sjuklöneperioden

Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden ska användas när patienten har en anställning och behöver ett läkarintyg i förhållande till sin arbetsgivare. Intyget kan användas under sjuklöneperioden, framförallt dag 8-14 i sjukfallet.

Läkarintyget kan enligt lag endast utfärdas av läkare eller tandläkare.

Individen ansvarar själv för att arbetsgivaren får tillgång till läkarintyget och kan hantera sina elektroniska intyg i e-tjänsten Mina intyg, under 1177.se. Det kan i dagsläget inte skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till arbetsgivaren.

Läkarintyget för sjuklöneperioden har flera viktiga syften:

  • Det styrker individens rätt till sjuklön och är ett beslutsunderlag för arbetsgivaren vid bedömning av om arbetstagaren har rätt till sjuklön under sjuklöneperioden, dag 1-14.
  • Det styrker individens rätt att vara frånvarande från arbetet, samt vilka arbetsuppgifter hen inte bör utföra.
  • Det ger arbetsgivaren vägledning till om det går att anpassa arbetsuppgifter för att göra det möjligt för individen att utföra visst arbete. Informationen kan även ha betydelse för arbetsgivaren i rehabiliteringsarbetet.

Det finns enligt lagstiftning inget formkrav för sjuklöneintyget. Det är SKR:s rekommendation att det nya läkarintyget används eftersom det innehåller information som individen och arbetsgivaren behöver tidigt i sjukfallet. Om intyget används ökar chansen för återgång i arbete och för en god kommunikation och samverkan mellan arbetsgivare, individen och vårdgivare.

Intyget finns tillgängligt i intygsapplikationen Webcert men finns även att fylla i som PDF för den som inte har tillgång till Webcert.

Läkarintyg om sjukdom till arbetsgivare (AG 7804)

Detta läkarintyg är en arbetsgivaranpassad version av Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning och används om sjukfallet överstiger 14 dagar. Läkarintyget ger individen underlag för rätt till frånvaro på grund av sjukdom och underlag för arbetsgivaren att ta ställning till behov av rehabilitering vid fortsatt sjukfrånvaro efter sjuklöneperioden.

Läkarintyget används i följande situationer:

  • När patienten har en anställning och behöver ett läkarintyg i förhållande till sin arbetsgivare.
  • När patienten varit frånvarande från arbetet i fler än 14 dagar.
  • När intygsutfärdande läkaren bedömer att patienten behöver vara sjukfrånvarande längre tid än 14 dagar och att sjukfrånvaron därmed kommer att överstiga sjuklöneperioden.
  • Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren kan utfärdas för att undvika ett återbesök efter dag 14 och fyller då funktionen som intyg till arbetsgivare både under sjuklöneperioden och efter sjuklöneperioden.

Läkarintyget har tagits fram för att följa dataskyddsförordningen (GDPR) som ställer krav på att den personuppgift som inhämtas ska vara relevant för ändamålet och att mer information inte får inhämtas än vad aktören bevisligen har behov av för sin handläggning.

SKR:s bedömning är att det inte är förenligt med GDPR eller Socialstyrelsens intygsföreskrift att hälso- och sjukvården använder ett läkarintyg där mottagaren är Försäkringskassan i de fall individen behöver lämna ett intyg till sin arbetsgivare. Därför har denna anpassade version av Försäkringskassans intyg för sjukpenning tagits fram, som kan användas i förhållande till individens arbetsgivare.

Lösningen bygger på att informationen i Försäkringskassans digitala läkarintyg enkelt återanvänds genom att innehållet överförs till arbetsgivarversionen av läkarintyget i intygsapplikationen Webcert. Intyget finns tillgängligt i intygsapplikationen Webcert men finns även att fylla i som PDF för den som inte har tillgång till Webcert.

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.