Publicerad 7 mars 2024

Läkarintyg Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har infört två intyg för individer som är inskrivna vid myndigheten. Ett som gäller för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program hos Arbetsförmedlingen och ett medicinskt utlåtande som kan användas för inskrivna arbetssökande.

Arbetsförmedlingen har tagit fram intygen i samarbete med SKR och hälso- och sjukvården.

För dig som jobbar inom hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen

Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, behövs för att styrka att deltagaren ska kunna behålla sin ersättning efter den sjunde sjukfrånvarodagen. Läkarintyget ska även ge Arbetsförmedlingen underlag för att vid behov kunna anpassa programmet så att deltagaren kan gå kvar trots sjukdom.

I läkarintyget ska läkaren bedöma deltagarens möjligheter att delta i programmet. Intyget har tagits fram på grund av ändrade regler för deltagare i program.

Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program, Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens medicinska utlåtande

Arbetsförmedlingens medicinska utlåtande är utformat för att klargöra förutsättningarna för arbetssökande som har ett behov av fördjupat stöd. Bland annat för att kunna:

  • utreda och bedöma om den arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • ligga till grund för eventuell anpassning för deltagare i program eller andra insatser
  • erbjuda (lämpliga) utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.

Arbetsförmedlingen har ibland behov av att skicka en förfrågan om ett medicinskt utlåtande till hälso- och sjukvården. Det är en del för att kunna bedöma om en arbetssökande har ohälsa eller funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan och för att personen ska få rätt insats. Utlåtandet ersätter det tidigare läkarutlåtandet som Arbetsförmedlingen brukade efterfråga vid behov.

Arbetsförmedlingen har godkänt att andra legitimerade yrkesgrupper än läkare med relevant kunskap ska kunna utfärda dessa intyg. Det är vårdenheten/vårdgivaren som avgör vilken profession som är bäst lämpad för att besvara Arbetsförmedlingens förfrågan om medicinskt utlåtande.

Förfrågningsunderlaget om ett medicinskt utlåtande som skickas till hälso- och sjukvården och finns tillgängligt i intygsapplikationen Webcert eller som pdf.

Medicinskt utlåtanden, Arbetsförmedlingen

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.