Publicerad 27 januari 2023

Hälso- och sjukvård för asylsökande

Regionerna är skyldiga att erbjuda hälso- och sjukvård för asylsökande.

I lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera, finns bestämmelser om regionernas skyldigheter:

  • Personer som inte har fyllt 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning som barn och ungdomar bosatta inom regionen.
  • Personer som fyllt 18 år ska erbjudas omedelbar sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen och omedelbar tandvård enligt tandvårdslagen, sjukvård och tandvård som inte kan anstå, samt preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen.
  • I de fall föräldrabehandling är nödvändigt för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, bör regionerna erbjuda detta.
  • Erbjuda de asylsökande en hälsoundersökning.

De som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som inte är folkbokförda i Sverige ska erbjudas vård på samma premisser som den som är asylsökande.

Kriget i Ukraina hälso-och sjukvård

SKR:s handbok

I kapitel 7 i SKR:s handbok Vård av personer från andra länder finns en sammanställning av regler för vård av asylsökande:

Handbok Vård av personer från andra länder

Asylsökande och tillståndslösa som är 85 år eller äldre omfattas av hälso-och sjukvårdslagens bestämmelser om avgiftsfri öppenvård i den mån det rör sig om vård som inte kan anstå.

Brister och oklarheter i lagstiftningen gällande hälso- och sjukvården för asylsökande

Det finns ett stort antal oklarheter i den lagstiftning som avser hälso- och sjukvård till asylsökande, nyanlända och utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, så kallade papperslösa. SKR har i en skrivelse ställd till Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet försökt beskriva de större brister som SKR och dess medlemmar identifierat. Vi beskriver även de åtgärder vi vill se för att komma tillrätta med bristerna.

Brister och oklarheter i lagstiftningen gällande hälso- och sjukvården för asylsökande (PDF) Pdf, 148 kB.

Satsning på hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända

I satsningen ”Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända” har SKR tillsammans med regionerna tagit fram verktyg för att utbilda all personal som kan vara med och bidra till en positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända.

Psykisk hälsa hos asylsökande och nyanlända

Rapport gällande hälso- och sjukvård åt asylsökande

I en rapport från SKR redovisas resultaten från den enkätundersökning om hälso- och sjukvård samt tandvård som regionerna erbjudit de asylsökande under 2019-2021.

Hälso- och sjukvård åt asylsökande 2019-2021 (PDF) Pdf, 199 kB.

Tabellbilaga hälso-och sjukvård åt asylsökande (PDF) Pdf, 239 kB.

Bilaga Kostnader för hälso-och sjukvård för papperslösa 2021 (PDF) Pdf, 92 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.