Publicerad 26 augusti 2022

EU-domstolen – om reserverade kontrakt till icke-vinstdrivande organisationer

EU-domstolen besvarar frågan om det finns möjligheter utöver dem i direktiven att reservera upphandlingar till icke vinstdrivande organisationer med ja.

Målet rörde spansk nationell lagstiftning som innebar att kontrakt om sociala tjänster till enskilda reserverades till organisationer utan vinstsyfte. Sådana bestämmelser är enligt EU-domstolen förenliga med upphandlingsdirektivet. Det finns alltså möjligheter utöver de om reserverade kontrakt som finns i artikel 77.

Den spanska lagstiftningen rörde sociala tjänster men vilka tjänster den omfattade framgår inte av domen. Bestämmelserna byggde bland annat på likabehandlingsprincipen, öppenhetsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen men även på principen om budgetmässig effektivitet och solidaritetsprincipen.

De organisationer som kunde lämna anbud var sådana som hade sociala verksamhetsmål och var inskrivna i ett register. De kunde vara stiftelser, sammanslutningar eller frivilligorganisationer eller någon annan form så länge de saknade vinstsyfte och bedrev verksamhet som rörde sociala tjänster. Även kooperativa bolag kunde delta. Dessa krav skiljer sig således åt från de som gäller enligt den reservationsmöjlighet som finns i artikel 77 i LOU-direktivet (2014/24/EU) och som är genomfört i 19 kap. 25 § LOU.

EU-domstolen bedömer mot bakgrund av dels särdragen som bestämmelserna om sociala tjänster i direktivet har, dels bestämmelsernas systematik att artikel 77 inte utesluter andra sätt att reservera kontrakt för sociala tjänster. Vissa krav måste dock ställas på sådan lagstiftning. Upphandlingarna måste annonseras på samma sätt som gäller för upphandlingar av sociala tjänster. Den spanska lagen föreskrev att det räckte att annonsera lokalt. Det är inte tillräckligt. Vidare ska krav och villkor som ställs på upphandlingsföremålet vara tydligt och klart utformade.

En förutsättning är också att ersättningen som den icke-vinstdrivande organisationen får för att tillhandahålla den sociala tjänsten endast får täcka kostnaderna för den. De anbud som kommer in och som uppfyller kraven ska jämföras och rangordnas. Att ha ett urvalskriterium som innebär att anbudsgivaren ska vara etablerad på området där tjänsten ska tillhandhållas menar EU-domstolen står i strid med proportionalitetsprincipen. Det räcker nämligen att anbudsgivaren är etablerad där när kontraktet ska genomföras.

Kommentar

Regeringens proposition om idéburen välfärd innehåller en ny bestämmelser i LOU om att kunna reservera kontrakt som liknar den spanska (prop. 2021/22:135), se nedan. De bedömningar som ligger till grund för ändringen i LOU och LOV har ifrågasatts på sina håll men detta avgörande ger alltså stöd för resonemangen i propositionen. Enligt SKR:s bedömning utesluter inte EU-domstolens avgörande att vissa tjänster kan vara undantagna upphandlingsplikt på grund av deras karaktär som icke-ekonomiska tjänster, se punkterna 64 – 66 i domen inklusive hänvisningar. Avgörandet kom den 14 juli, C-436/20 Asade.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.