Publicerad 29 augusti 2022

Den 1 juli började nya regler om överprövning att gälla i 20 kap. LOU och LUF

Anledningen till ändringarna är att effektivisera överprövningarna.

Ändringarna i korthet

Ett skyndsamhetskrav för handläggningen införs i förvaltningsrätt och kammarrätt, en preklusionsfrist för att föra fram nya omständigheter i överprövningsmål (det vill säga en sluttid för när detta senast får ske), förlängning av tiden för när ansökan om skadestånd senast måste vara inne med mera. Anledningen till ändringarna är att effektivisera överprövningarna.

Proposition 2021/22:120, regeringen

Den 1 januari införs en ny möjlighet att reservera upphandlingar till idéburna aktörer i LOU. Det införs även ett sådant undantag i lagen om valfrihetssystem, LOV. Valfrihetssystem inom primärvården omfattas dock inte av undantaget. De organisationer som kan delta i dessa upphandlingar eller LOV-system är sådana som är registrerade i ett särskilt register.

Proposition 2021/22:135, regeringen

Vi har tidigare informerat om att en proposition skulle ha överlämnats under våren som rörde att bör-regeln om miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn skulle ersättas med skyldighet att beakta sådana hänsyn i upphandlingar.

Förslaget har omarbetats och en lagrådsremiss överlämnades den 16 juni. Enligt den ska de nya reglerna träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagrådsremiss: En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen
vid offentlig upphandling, regeringen

Informationsansvarig

  • Helena Henriksson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.